Piyasalar

10 Ekim 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

BEP Programı Nasıl Hazırlanır?

25 Aralık 2009 23:01 tsi
BEP Programı Nasıl Hazırlanır? Özel eğitimde çocuğun eğitsel değerlendirmesi yapılarak, tüm gelişim alanlarındaki ihtiyaçları belirlenerek ve çocuğun performansı göz önüne alınarak uygun eğitim programları hazırlanıp uygulanmaktadır.

Özel eğitimde çocuğun eğitsel değerlendirmesi yapılarak, tüm gelişim alanlarındaki ihtiyaçları belirlenerek ve çocuğun performansı göz önüne alınarak uygun eğitim programları hazırlanıp uygulanmaktadır. Merkezimiz, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken üç bölümü göz önünde bulundurur. Bu bölümler aşağıda açıklanmıştır

1-Eğitsel Performans Düzeyini Belirleme
-
Anne-Baba Görüşmeleri
-
Psiko-Eğitsel Testler (Formal, İnformal Ve Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçları)
-
Değerlendirme Raporu Ve Performans Ve İhtiyaçları Belirleme

2-Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama(BEP)

·
Uzun Dönemli Amaçların Belirlenmesi
·
Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi
·
Öğretimsel Amaçların Belirlenmesi

3-Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı Hazırlama(BÖP)

- Konu:
- Öğrencinin Performans Düzeyi:
- Uzun Ve  Kısa Dönemli Hedef:
- Öğretimsel Amaç:
- Öğretim Süreci:

EĞİTSEL PERFORMANS DÜZEYİNİ BELİRLEME:
Özel eğitimde BEP hazırlanırken ilk olarak, çocuğun eğitsel performans düzeyi belirlenir. Performans düzeyi, aile görüşmeleriyle, gözlemlerle psiko-eğitsel testlerle belirlenir.
İlk olarak okulda öğretmenler kaba değerlendirme formu doldurmalıdır böylece çocukların performans ortalaması belirlenmiş olur. Daha sonra öğretmenlerimiz ölçüt bağımlı ölçü araçları ile ayrıntılı bir değerlendirme yapmaları gerekmekte, böylece öğretim hedefleri oluşturulmaktadır. Ölçüt bağımlı ölçü araçları ile öğretim öncesi, öğretim sırası ve öğretim sonunda değerlendirme yapılır. 

Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı:
Ölçüt bağımlı ölçü aracında belirlenen beceri analiz edilir. Basamaklar sıralanır, analizi yapılan basamaklar bildirimler bölümünü oluşturur. Sorular ve ölçüt belirlenir. 

ÖLÇÜT BAĞIMLI ÖLÇÜ ARACI 

ÖĞRENCİNİN ADI:

BİLDİRİMLER

SORULAR

ÖLÇÜT

SONUÇ

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ:
(+)BAĞIMSIZ
(M)MODEL OLMA 
(S) SÖZEL İPUCU
(F) FİZİKSEL YARDIM

Sonuç bölümüne değerlendirme sistemine göre çocuğun soruyu nasıl yerine getirdiği işaretlenir.

Değerlendirmenin sonucunda; kurum değerlendirme raporu oluşturmalıdır. Bu raporda; veriler yorumlanmalı ve öncelikli gereksinimler belirlenmelidir. Öncelikli gereksinimler belirlenirken bir liste oluşturulmalıdır.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) HAZIRLAMA

1-Uzun Dönemli Amaçları Oluşturma:
Okulda eğitsel performans düzeyi belirlendikten ve aile ziyaretleriyle ailenin ihtiyaçları konuşulduktan sonra uzun dönemli amaçlar belirlenir. Uzun dönemli amaçlar, öğrenciden bir yıllık süre içerisinde öğrencinin kazanması gereken amaçlardır. Öğretmen bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlarken kurumumuzda öğrencinin performansı, öğrencinin öncelikli gereksinimleri, aile tercihleri göz önüne alınmaktadır. Uzun dönemli amaçlar; bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri içerir. 

2-
Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma:
Uzun dönemli amaç arasındaki ölçülebilir ara basamaklardır. Öğretmenlerimiz kısa dönemli amaçları beceri analizi yöntemiyle hazırlar ve amaca ulaşma ölçütünü koyar.

3-
Öğretimsel Amaçların Oluşturulması:
Kısa dönemli amaçların öğretimi için becerilerin sıralanması sürecidir.

4-
Programın Başlama Bitiş Tarihlerinin Belirlenmesi Ve Uygulayıcıların Belirlenmesi :
Sınıf öğretmenlerinin koordinatörlüğünde programın uygulanmasından; beden eğitimi, müzik, resim öğretmenleri, sorumluluk almalıdır.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) HAZIRLAMA
Öğretimin uygulama aşamasında BÖP hazırlanmalıdır. Bu formda öğrencinin performans düzeyi, uzun dönemli amaç, kısa dönemli amaç, öğretimsel amaç bulunmaktadır. Bunların yanı sıra öğretimin yapıldığı yer, araç-gereçler, kullanılacak yöntem ve teknikler, süre ve değerlendirme süreçleri de planlanmaktadır. Değerlendirme, her dersin sonunda değerlendirme formuna kaydedilmelidir.

DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
Özel eğitimde, davranış değiştirme programlarının amacı; öğrencilere yeni istendik davranış kazandırma ve öğrencinin kazandığı istendik davranışları sürdürmesini ve genellemesini sağlamaktır. Problem olan ve değiştirilmesi hedeflenen davranış belirlenirken öncelikle; kişinin kendine ve çevresine zarar vermesi, öğrenmesini engellemesi, öğrendiği beceriyi uygulamasını engellenmesi, akranlarından  farklılık göstermesi etkenleri göz önüne alınır. 

Problem davranış için analiz yapma:
Öğretmenler davranışları üç öğeye göre analiz etmektedir. Bunlar;

- davranış öncesi,
- davranış ve
- davranış sonrası şeklindedir.
Davranış öncesi; davranışların oluşumu için zemin hazırlayan ortam, sözcük, olaylar, veya nesneler olabilir. İyi bir davranış analiz yapmak; istenilmeyen davranışların ortamının düzenlenmesi davranışın öncesini ve davranışın sonrası pekiştireçlerin belirlenmesiyle uygun  sağaltım planı hazırlanmaktadır. Çocuklar sadece uygun olan  davranışları değil, uygun olmayan  davranışları da öğrenmeler sonucu göstermektedir.

Davranışın gözlenmesi ve kayıt edilmesi;

Gün, saat, dakika, ortam, kişiler gibi notların bulunduğu bir çalışma kâğıdına belirlenen süre içinde olan tüm davranışların söylenenlerin yazılması ortam betimlenmesidir. Kurumumuzda problem davranış belirlenirken Bilimsel yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

Çocukta görülen problem davranışların  belirlenmesi için ilk aşama olarak anekdot kaydı tutulmaktadır. Anekdot kaydı sürekli kayıt sistemidir. Çocuk sürekli gözlemlenerek, form doldurulur. 20-30 dakika yapılan gözlemde davranışın öncesi kendisi ve davranış gözlemlenir. Formun sonuna rapor yazılır. 

ANEKDOT KAYDI
Gözlenen :
Tarih:
Gözleyen :
Süre:

 Süre

 Davranış Öncesi

 Davranış

 Davranış Sonrası

  

  

  

  

 

  

   

  

  

  

  

   

 

  

   

  

 

 

   

  

Anekdot kaydıyla çocuğun problem davranışları belirlenir. Bu problem davranışlar sıralandıktan sonra bu davranışlar arasında en öncelikli olan problem davranış seçilir. Çocuğun problem davranışı ortam davranış sonuç formu ile analiz edilir. Bu form ile davranışı ortaya çıkaran fiziksel ortam, sosyal çevre, etkinlik ve davranış sonrası davranışı pekiştiren etmenler açığa çıkartılır. Böylece davranışın işlevsel değerlendirilmesinin önü açılır. 

ORTAM-DAVRANIŞ-SONUÇ ANALİZİ
Öğrenci :
Öğretmen:
Tarih:
Formu Dolduran:  

Gözlenen hedef davranışın adını yazın

 

Davranışın Başlama Zamanı

 

Davranışın Bitiş zamanı

 

Davranış ortaya çıktığı zaman çocuk neredeydi?

 

Çocukla o sırada kimle çalışıyordu?

 

Öğretmen veya yardımcı öğretmen neredeydi?

 

Çocuğun yanında kim vardı?

 

Orada başka kimler vardı?

 

Sınıfta ya da odada genel ortam nasıldı? (gürültü, ısı, öğretmen tutumu vs.)

 

Çocuk ne yapıyordu? (etkinliği ve etkileşimi neydi?)

 

Davranışın hemen öncesinde ne oldu?

 

Çocuk ne yaptı?

 

Davranışın verdiği zararı yazın

 

Davranış kime ya da neye yönelikti?

 

Davranışı azaltmak çocuğu yeniden yönlendirmek için neler yapıldı?

 

Davranışı kontrol etmek için ne yapıldı?

 

Çocuğun bu davranışı sizce sergilemesinin nedeni nedir?

 


Özel Eğitimde bu form kullanılarak davranış öncesi etmenler belirlenip, önleyici düzenlemeler yapılmaktadır ve sağaltım planı hazırlanmaktadır.
Özel Eğitimde  problem davranışların sağaltım planıyla birlikte olumlu davranış desteği planı da uygulanmaktadır. Bu olumlu davranış desteği planlarında; problem davranış yok edilirken, yerine istendik davranışlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencinin davranış değişimi, davranışa uygun ölçme teknikleriyle programı izleme ve sonuç değerlendirme aşamasında ölçülmektedir. Hedef davranışlar belirlenirken kurumumuzda aşağıdaki form kullanılmalıdır. 

HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME FORMU 

Hedef Davranış

Tarih:

Gözlenen

Gözleyen

 

Evet

Hayır

Yorum

1. İşlevsel mi?

 

 

 

2. Pekiştireç sağlayıcı mı?

 

 

 

3. Önkoşul niteliğinde mi?

 

 

 

4. Başka ortamlara girmeyi kolaylaştırır mı?

 

 

 

5. Kişiler arası  ilişkilerde kolaylık sağlar mı?

 

 

 

6. Yaşa uygun mu?

 

 

 

7. Bağımsız yaşama katkı sağlar mı?

 

 

 

8. Azaltılmak istenen bir davranışsa alternatifi var mı?

 

 

 

TOPLAM

ÖZET

 

 

 

 

 

Problem davranışın yerine olumlu davranış kazandırma  planı hazırlanırken ; aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

DAVRANIŞ DESTEĞİ PLANI

I. PROBLEM DAVRANIŞIN TANIMLANMASI

A. Tanım:
B. Davranış Öncesi:
C. Davranışı Ortaya Çıkaran Değişkenler:
D. Davranışın Sıklığı / Yüzdesi:  


II. UYGUN ALTERNATİF DAVRANIŞIN TANIMI

A. Tanım:
B. Öğrenme Stratejileri:  


III. ÇEVRESEL DÜZENLEMELER  

A. Daha Uygun ve Bağımsız Olabilmesi İçin Gerekli Olan Beceri:
B. Çocuğun Kızgınlığını Azaltabilecek, Öfkesini Kontrol Edebilecek, Hoşgörüsünü Arttırabilecek Baş Etme Becerileri:
C. Sınıf / Okul Düzenlemeleri: 

IV. ÖĞRETİM
A. Pekiştireçler: Hoşuna Giden Pekiştireçler: - Sözel Pekiştireçler:

 


Kaynak: http://www.ozelegitimsitesi.com
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  22740 µs