Piyasalar

13 Ekim 2015, Salı tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Ehliyet Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

28 Haziran 2013 15:05 tsi
Ehliyet Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar 2013 yılında yapılacak motorlu taşıt sürücü adayları sınavında dikkat edilecek hususlar

2013 YILINDA YAPILACAK MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ÖNEMLİ NOT:

MTSAS Modülünden MTSK Müdürlükleri tarafından fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesini il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın belge üzerindeki fotoğraf ile uyumunu kontrol ettikten sonra, fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde mühürleyecektir. MTSK Müdürlüğü de mühürleyerek imza karşılığı adaya teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır. Bu hususa uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

A- BİNA SINAV KOMİSYONUNUN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

□ Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı ve bina sınav sorumlusu ile birlikte temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar.

□ Kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini bölge sınav yürütme komisyonundan alarak sınavdan en az 2(iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

□ Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini imza karşılığı duyurur.

□ Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele yedek dâhil görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’na bildirir.

□ Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar.

□ Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

1) Salon başkanları ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Sağlık durumu nedeniyle tuvalete gitmesi gereken adaylara refakat eder.

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.

4) Sınav bitiminde, adaylar salon ve katları tamamen boşaltana kadar görevine devam eder,

salon ve katların boşaldığına dair bina sınav komisyonu başkanını bilgilendirir.

□ Sınav görevlilerinin ilgili mevzuata uygun kılık ve kıyafetle görevlerine gelmelerini sağlar.

□ Sınav salonlarının ve salondaki sıraların Başkanlığın gönderdiği sınav oturma planı doğrultusunda numaralandırarak (1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devam edecektir) sınavdan 1(bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder (1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üst katlara doğru artarak devam edecektir).

□ Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar.

□ Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

□ Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri ile sınav giriş belgesini kontrol eder. Üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi, kesici alet ve silah bulunmaksızın adayları sınav binasına güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde alır. Adayların nüfus cüzdanlarında fotoğraf ve soğuk damga olması zorunlu olduğundan bu şartı taşımayan adayları kesinlikle sınava almaz.

□ Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin binaya girmemesini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz, hızlı bir şekilde binadan ayrılmalarım sağlar.

□ Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlar, bu durumu tutanakla tespit eder.

□ Sınav başladıktan sonra gelen adayları sınava almaz.

□ Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

□ Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, sınav giriş belgeleri, cevap kâğıtları, salon yoklama listesi, varsa diğer sınav evrakının bulunduğu ağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini teslim alır.

□ Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.

□ Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe içi sınav kuryesine teslim eder.

□ Farklı sınav evrak kutularına konulan veya dışarıda unutulan sınav evrak poşeti veya cevap kâğıtları hakkında ayrıntılı olarak tutanak tanzim edip sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gönderir.

□ Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler.

□ Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

□ Devam eden sayfalarda yer alan “TAVSİYE EDİLEN OTURMA PLANILARI” ve “SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER” dokümanlarından sınav öncesinde yeterince çoğaltarak salon görevlilerine verir.

□ Ayrıca, görevli olduğu salonda toplu veya ikili kopya çekildiği, Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 14 üncü maddesinde belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında Bakanlığımızca gerekli işlemin yapılacağı ve bu görevlilere 1(bir) yıl süreyle, tekrarı hâlinde ise hiçbir şekilde sınav görevi verilemeyeceği hususunu belirtiniz.

B-SALON GÖREVLİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

1-Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler:

□ Elektronik iletişim araçları ile kopya çeken veya yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen adaylar ile organize olarak kopya çekme eylemine karıştıkları tespit edilen adaylar 1(bir) yıl süreyle sınava alınmazlar. 1(bir) yılın sonunda adayların sınava başvurmaları durumunda, Genel Müdürlüğün belirlediği sınav bölgesinde sınava girmek zorunda olduklarını hatırlatınız.

□ Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığım almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya ait olduğunu belirtiniz.

□ Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinin kontrollerinde bu belgedeki fotoğrafla cevap kâğıdında bulunan fotoğrafın aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer sınav giriş belgesi üzerindeki fotoğrafla adaya ait cevap kâğıdı üzerindeki fotoğraf farklı ise cevap kâğıdında “Adayın Sınavının İptalini Gerektiren Durumlar” bölümünde yer alan ilgili kutuyu işaretleyiniz. Cevap kâğıdı ile giriş belgesi kontrollerinde, adaya ait fotoğraflarının her iki belgede de aynı olmasına dikkat edilecektir. Cevap kâğıdında fotoğraf bulunmayan adayların ise özel kimlik belgesindeki fotoğraf ile sınav giriş belgesindeki fotoğrafın kontrolü yapılacaktır.

□ Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulununuz ve sınav öncesi bina sınav komisyonu başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılınız.

□ Bina sınav komisyonundan sınav evrakını tutanakla teslim alınız.

□ Adayları, sınav giriş belgesinde ve salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre yerleştiriniz.

□ Adayların, sınav giriş belgesinde 2 (iki) adet mühür olacaktır. Bunlardan biri motorlu taşıt sürücü kurs müdürlüğü mührü, diğeri ise adayın bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü mühürleridir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğüne ait mührün bir kısmı fotoğrafı kapatmayacak şekilde adayın fotoğrafı üzerinde olacaktır. İstenilen formata uygun sınav giriş belgesi olmayan aday sınava alınmayınız.

□ Adaya ait sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı tarih ve saat yer almaktadır. Sınav giriş belgesi sadece üzerinde yazılı olan tarihte yapılacak olan sınava aittir. Sonraki sınav için yeni tarihli belge düzenleneceğinden, herhangi bir hataya meydan vermemek için bu sınavdaki sınava giriş belgelerinin eksiksiz toplanmasına azami dikkat gösteriniz.

□ Salonda hiçbir adaydan sözlük, hesap makinesi ve cep telefonu gibi iletişim araçları toplanmayacak üzerinde bu türlü iletişim araçları, cep telefonu vs. bulunduran adayın sınavı, cevap kâğıdı üzerinde “Adayın Sınavının İptalini Gerektiren Durumlar” bölümünde yer alan ilgili kutuyu işaretleyerek geçersiz sayılacaktır. Ancak sınav sırasında üzerinde cep telefonu vs. bulunduran aday tespit edildiği takdirde yine anılan kutuyu işaretleyiniz ve ilk 60 dakika bitiminde adayı dışarı çıkartınız. Eğer adayın salondan çıkmak istememesi gibi durumlarla karşılaşıldığında bu hususu da bina sınav komisyonuna bildiriniz.

□ Sınav güvenlik torbasını adayların gözü önünde ve sınavın başlamasına yaklaşık 15 (onbeş) dakika kala açınız.

□ Sınav güvenlik torbasından çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapınız, eksik veya fazla olması halinde bunu tutanakla belgeleyiniz. Varsa; baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce belirleyerek bu durumu Bina Sınav Komisyonuna bildiriniz.

□ Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını bildiriniz.

□ Salon aday yoklama listesinde yazılı sıraya göre yerleştirilen adaylara kendi isimlerine ve T.C Kimlik Numaralarına göre basılmış olan cevap kâğıtlarını dağıtınız.

□ Adayın sınava giriş belgesi, özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesi) ile cevap kâğıdındaki basılı aday bilgilerini kontrol ediniz. Ayrıca sınava giriş belgesi üzerindeki sınav tarihini de bugünkü tarih olmasına dikkat ediniz.

□ Salon aday yoklama listesinde ve cevap kâğıtlarında kodlanmış olan kitapçık türüne göre soru kitapçıklarını adaylara dağıtınız. Kitapçık dağıtımı sınıfların durumuna göre son sayfada oturma şekillerinde belirtilen K, L, M ve N tipi dikkate alınarak yapılacaktır.

□ Geçersiz ya da eksik kimlik belgesi olan adaylar sınav başlamadan önce salondan çıkartılır ve durum cevap kâğıdı üzerinde “Adayın Sınavının İptalini Gerektiren Durumlar” bölümünde yer alan ilgili kutuyu işaretleyerek tespit edilir. Özel kimlik belgesinde veya sınava giriş belgesinde tereddüde mahal verecek bir durum tespit edilir ise Bina Sınav Komisyonu’na bu durumu bildiriniz.

□ Kitapçığın ön veya arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyunuz.

□ “AÇABİLİRSİNİZ’ denilmeden kitapçıkların açılmayacağını duyurunuz.

□ Adayların; soru kitapçıklarının ön yüzüne adı, soyadı, ve T.C Kimlik Numarasını yazmalarını kontrol ediniz.

□ Sınavın başlama ve bitiş saatleri ile çıkış yasağı saatlerini adayların görebileceği şekilde tahtaya yazınız ve adaylara duyurunuz.

□ Öğrenciler, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

2-Sınav Süresince ve Sınav Sonunda Yapacakları İşlemler:

Sertifika İlk Yardım Trafik ve Motor ve Araç Toplam Soru Sınav Süresi
Türü Bilgisi Çevre bilgisi Tekniği Sayısı  
A1-A2 15 20 10 45 60 dakika
B 15 25 20 60 75 dakika
C-D-E 15 25 20 60 75 dakika
F-G 15 20 15 50 65 dakika
H 15 25 - 40 50 dakika

□ Sınav saat 11.00’de başlar ve ilk 60 dakika sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun hiçbir aday dışarı çıkarılmaz. Sınav başladıktan sonra gelen hiçbir adayı sınava almayınız.

□ Sınava girmeyen adayların salon aday yoklama listesinde isimleri karşısına mürekkepli kalemle “GİRMEDİ” yazınız, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlayınız.

□ Sınav başladıktan itibaren ilk 60 dakikadan sonra salondan çıkan adayları tekrar sınava almayınız.

□ Sınav sırasında adayların her hangi bir nedenle dışarı çıkmasına izin vermeyiniz.

□ Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarınız, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdında “Adayın Sınavının İptalini Gerektiren Durumlar” bölümünde yer alan ilgili kutuyu işaretleyiniz ve adayı dışarı çıkarınız. Aday salondan çıkmakta direndiğinde durumu Bina Sınav Komisyonuna bildiriniz.

□ Sınav bitimine 15 dakika kala adayları "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde sözlü, işitme özürlü adayları da yazılı uyarıda bulunur.

□ Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2(iki) adayın kalmasını sağlar (Özürlü aday hariç). Sınav bitimine kadar adayların dışarıya çıkmasına izin vermez.

□ Adaya ait cevap kâğıdında, sağ tarafta bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imza edilir.

□ Sınav süresi bitiminde sınavı durdurunuz, cevap kâğıtlarım, sınava giriş belgelerini ve soru kitapçıklarını adayların önünde toplayınız, salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol ediniz.

Salon Görevlilerinin Dikkatine

> Adaya ait kimlikler sınav süresince kendi masası üzerinde bulunacaktır.

> Salonda adaylara ait sınav evrakını, gazete, kitap vs. okumayınız.

> Yüksek sesle konuşmayınız.

> Sınav süresince salonu terk etmeyiniz.

> Çay, kahve vs. içmeyiniz.

> Sınav süresince cep telefonunuzu kesinlikle kapalı tutunuz.

> Adayın başında uzun süre beklemeyiniz.

> Adaylarla sınav başladıktan sonra konuşmayınız.

> Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla salonda dikkat dağıtacak şekilde ses çıkarmayınız.

> Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.

> 16/07/1982 tarih ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelinir.

Sayın Görevli:

Sınavın sağlıklı yürütülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın uygulanmasında ve sınav evrakından siz sorumlusunuz. İdari ve hukuki olarak Bakanlığımız tarafından muhatap siz kabul edileceksiniz.

Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için teşekkür eder, başarılar dileriz.

Not: Yapılacak her işlem tamamlandığında sol tarafta yer alan kutuyu işaretleyiniz.

□ Salon aday yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden adaya mürekkepli kalem ile imzalatınız (Bu işlemi sınav başlamadan ya da sınav sırasında yapmayınız).

□ Cevap kâğıdında adayın imzasının olup olmadığını kontrol ediniz.

□ Sınava katılan adayların sınav giriş belgelerinin sınav görevlileri tarafından toplanması gereklidir. Bu işlemin sonunda toplanan sınav giriş belgelerinin sınav güvenlik poşetinden çıkan zarfa okul adı şeffaf bölüme gelecek şekilde yerleştirilmesi ve ilave olarak salon görevlilerinin bu zarfa İL ADI, İLÇE ADI, OKUL ADI, SALON NUMARASI bilgilerini de yazmaları gerekmektedir.

□ Sınav esnasında cevap kâğıdında “Adayın Sınavının İptalini Gerektiren Durumlar” bölümünde yer alan hususların dışında tutulan tutanak/tutanaklar, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, sınav giriş belgelerinin konulduğu zarf (sınav giriş belgeleri), salon aday yoklama listesini sınav güvenlik torbası içine yerleştiriniz. Salondan çıkmadan adayların gözü önünde diğer salon görevlisi ile birlikte ağzını kapatınız ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim ediniz.

□ Tüm adaylar salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ediniz varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim ediniz.

□ Sınav başladıktan sonra salon aday yoklama listesindeki aday sırasını muhafaza ediniz ve hiçbir adayın yer değişikliğine izin vermeyiniz.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  40910 µs