Piyasalar

29 Ağustos 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri

10 Haziran 2010 00:32 tsi
Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri 3797 sayılı Kanunun ek 1. amddesine göre öğretmenler haziran ve temmuz ayları içerisinde emekliliklerini isteyebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10/08/2009 tarihli ve 65730 sayılı yeni bir resmi yazı yayınladı. Emeklilik işlemleri hakkında önemli açıklamalar yapılan resmi yazı ve diğer emeklilik işlemleri hakkındaki resmi yazıları bir araya getirdiğimiz bu araştırma dosyasını okumak için başlığı tıklayınız.

Millî Eğitim Bakanlığı personellerinden Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görev yapanların Emeklilik İşlemleri, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki kanunun Ek 1. Maddesindeki;

“Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dâhil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.” hükümleri ile yapılmaktadır.

Bu hükümlere göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunan Millî Eğitim Bakanlığı personeli sadece haziran ve temmuz aylarında emekli olabilmektedirler.

Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olunabilmesi için;

- Emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.
- Bu kanun hükmünün yanında ilgili kurumlar ile Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün açıklayıcı nitelikteki yazıları bulunmaktadır.

Bu yazıları sıralarsak.

1-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/05/2006 tarihli ve 43021 sayılı resmi yazısı

2-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/11/2006 tarihli ve 95609 sayılı resmi yazısı

3-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/04/2007 tarihlî ve 21576 sayılı resmi yazısı

4-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Ve Hizmet Daire Başkanlığının 14/07/2009 tarihli ve 1–5434–31 sayılı resmi yazısı

5-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Ve Hizmet Daire Başkanlığının 22/07/2009 tarihli ve 1–5434 Ek–18 sayılı resmi yazısı

6-Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/08/2009 tarihli ve 65730 sayılı resmi yazısı

7-T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 134 sayılı Dış Genelgesi (Emeklilik Belgelerinin Düzenlenme)

8-T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 136 sayılı Dış Genelgesi (Emeklilik Belgelerinin Düzenlenme Şekli)

9-T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 141 sayılı Dış Genelgesi (Emeklilik Belgelerinin Düzenlenme Şekli)

10-T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 144 sayılı Dış Genelgesi (Emeklilik Belgelerinin Düzenlenme Şekli)

11-T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 134 sayılı Dış Genelgesi (Emekli İşlemleri Hakkında)

Bu resmi yazılardaki açıklamalara göre emeklilik işlemleri hakkında aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır.

1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 134, 136, 141, 144 ve 146 sayılı Dış Genelgelerinde açıklanan hususlar doğrultusunda emeklilik tahsis belgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

2-Emekli Sandığı Kanununun 117. maddesi “Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren beş yılsonuna kadar alınmıyan veya yazı ile müracaat edilerek aranmıyanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar.” hükümleri uyarınca zaman aşımına uğrayan hizmet süreleri hakkında, ilgililerin görev yaptıkları kurumdan ilişikleri kesilmeden önce Emekli Sandığından bu sürelere ait ihya işleminin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi alınması gerekmektedir.

3-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil personelden, emeklilik için gerekli olan yaş ve fiilî hizmet süresini doldurarak emekliliklerini isteyenlerden, emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların emeklilik onaylarının Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Valiliklerce alınarak ilgililerin görevlerinden ilişiklerinin (en geç Temmuz ayı sonu itibariyle) kesilmesi gerekmektedir.

4-Tüm hizmet sınıfları itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan tüm personelin, sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere göre İlsis Özlük Modülünde emekliliğe esas güncelleme İşlemleri tamamlanarak emeklilik işlemlerinin yürütülecektir.

5-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen emeklilik tahsis belgelerinde eksik bilgi ve belgenin bulunmamasına (EK-Açıklamalar) ve İLSİS Özlük Modülüne ilgililerin emekliye ayrıldıkları tarih işlendikten sonra sistemden alınacak hizmet cetvelinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilecektir.

6-Emekliye ayrılacak personelin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi hizmetlerinin; 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun gereğince birleştirme işlemlerinin yapılarak emekli keseneğine esas derece/kademe yükseltme işlemleri sonucunda oluşan emekli keseneği farklarının % 20 gecikme zamları İle birlikte T.C. Ziraat Bankası Offline Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı) Tahsilâtları adı altında açılmış olan hesabın EMSAN-ŞAHIS PRİM TAHSİLÂTLARI alt hesabına yatırılması gerekmektedir.

7-İntibak farklarından oluşan %20 gecikme zamları da yatırılmak suretiyle, söz konusu intibak farklara ait vezne alındılarının hangi meyan içinde yatırıldığını gösterir muhasebe İşlem fişi İle birlikte banka dekontlarının da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

8-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken. Haziran ve Temmuz aylarında emeklilik talebinde bulunanlardan, emeklilik isteğinden vazgeçenler olduğu takdirde; iptal dilekçesini (Okul Müdürlüğünün gelen evrakında İşlem görmüş olması kaydıyla) en geç 31 Temmuz 2009 günü mesai bitimine kadar verenler ile Haziran ve Temmuz ayı sonuna kadar emeklilik işlemi tamamlandığı halde emekliye ayrılmak için tebellüğ etmeyen ve en geç 31 Temmuz 2009 tarihine kadar görevden ayrılışı sağlanamayan personelin, emeklilik işlemleri (emekli onayı) iptal edilerek görevlerine devamları sağlanacaktır.

9-Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan Yönetici (Okul Müdürü, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı), Öğretmen, İlköğretim Müfettişi ve Yardımcılarından Eğitim ve Öğretim dönemi içerisinde (her yılın 01 Ağustos–31 Mayıs arası) emeklilik talebinde bulunanların, sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak, İlsis Özlük Modülünde emekliliğe esas güncelleme işlemleri tamamlanarak Millî Eğitim Bakanlığına emeklilik izni teklifi yapılacaktır.

10-Haziran ve Temmuz aylarında emekliye ayrılmaları uygun görülen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personelinin emekliye sevk edildiklerine dair bilgileri, İLSİS Özlük Modülündeki emeklilik bilgileri bölümüne girilecektir.

11-Emeklilik için gerekli olan fiilî hizmet süresini doldurarak emekliliklerini isteyenlerden, yapılacak inceleme sonucu emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların (sicil dosyaları İlinizce tutulanların), emeklilik onayları alınıp kendilerine tebliğ edilerek görevleri ile ilişiklerinin en geç Temmuz ayı sonu itibariyle kesilmesi sağlanacak, tahsis belgeleri de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

12-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olup, sicil dosyaları Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce tutulan, İlköğretim Müfettişleri ile doğrudan merkeze bağlı okul/kurum personelinden emekliliklerini isteyenlerin de emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayında sonuçlandırılacak şekilde başvuruları Millî Eğitim Bakanlığına intikal ettirilecektir.

13-Haziran ve Temmuz ayı sonuna kadar emeklilik işlemi tamamlandığı halde, emekliye ayrılmak için tebellüğ etmeyen ve görevden ayrılışı sağlanmayan personelin, emeklilik işlemleri iptal edilerek görevlerine devamının sağlanması gerekmektedir.

14-Haziran ve Temmuz ayları dışında Millî Eğitim Bakanlığına emeklilik izni verilmiş olan personelin emeklilik işlemlerinde de ilgiliye emeklilik emrinin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde görevinden ayrılışının sağlanmasını, aksi takdirde emeklilik işleminin iptal edilerek, bir sonraki emeklilik döneminde yeniden emeklilik isteğinde bulunmaları halinde emeklilik işlemlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.

15-Haziran ve Temmuz ayları dışında ilgililerin emeklilik isteğinde bulunması halinde, taleplerin il geneli norm kayıtları incelenerek durumu uygun bulunanların valilik görüşü de belirtilerek Millî Eğitim Bakanlığına emeklilik izni teklifi yapılacaktır.

16-Emeklilik isteğinden vazgeçenler olduğu takdirde, iptal dilekçelerini Okul Müdürlüğüne en geç 27 Temmuz 2007 günü mesai bitimine kadar vermeleri gerekmekte ve iptal talebinde bulunanlar ile Haziran ve Temmuz ayı sonuna kadar emeklilik işlemi tamamlandığı halde, emekliye ayrılmak için tebellüğ etmeyen ve görevden ayrılışı sağlanamayan personelin, emeklilik işlemleri iptal edilerek görevlerine devamları sağlanacaktır.

17-Emeklilik işlemleri, personelin sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak İlsis Özlük Modülünde güncellemeler yapılarak düzenlenecek, ilgililerin hizmet ihya işlemi, yaş, eksik hizmet vb. nedenlerden dolayı Emekli Sandığınca göreve iade edilme durumlarına sebebiyet verilmeyecektir.

18-Emeklilikleri sebebiyle 31 Temmuz 2007 tarihi itibariyle veya bu tarihten önce ilişikleri kesilenlerin, Emekli Sandığına gönderilen emeklilik tahsis belgelerinde eksik bilgi ve belgenin bulunmamasına ve İLSİS Özlük Modülüne ilgililerin emekliye ayrıldıkları tarih işlendikten sonra, sistemden alınacak hizmet cetvelinin Emekli Sandığına gönderilmesine özen gösterilecektir.

19-Emekliye sevk onayında yer alan fotoğraf ile yazı ekinde gönderilen fotoğrafların aynı olması (fotoğrafların arkasına adı, soyadı, emekli sicil numarasının yazılması), Emekli Sandığına gönderilen üst yazıda yer alan adres ile emeklilik talep dilekçesinde belirtilen adresin aynı olması ve tek bir açık ikametgâh adresinin belirtilmesi (Posta Kutusu, Kurum adreslerinin yazılmaması) gerekmektedir.

20-Askerlik belgelerinin gönderilmesi ve hizmet belgesinde kısa dönem askerlik, askerlik, er öğretmenlik, yedek subay, yedek subay öğretmen sürelerinin açık bir şekilde başlayış ve ayrılış tarihleri itibariyle gösterilmesi, bu hizmetlerden borçlanma yapılıp yapılmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

21-Hizmet belgesinde her tür ücretsiz izin sürelerinin başlayış ve ayrılış tarihleri itibariyle gösterilmesi ve bu sürelerin borçlanılıp borçlanılmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

22-Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda Emekli Sandığı iştirakçisi olarak geçen hizmet sürelerinin yıllar itibariyle hizmet belgesinde yer alması ve intibak (derece/kademe) dökümünün gösterilmesi gerekmektedir.

23-Memuriyete başladıkları tarihte, bitirmiş oldukları öğrenimden itibaren başlamak üzere, görevde iken bitirilen tüm öğrenimlerine ait (İlk, Orta/İlköğretim Okulu, Lise, Yüksekokul(Ön Lisans), Fakülte(Lisans), Yüksek Lisans (Master), Doktora vb.) belgelerin aslı veya onaylı fotokopilerinin gönderilmesi veya emeklilik belgesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

24-Emekli Sandığına tabi göreve başlamadan önce diğer Sosyal Güvenlik Kurumları (SSK, Bağ-Kur) na tabi geçen hizmet sürelerinin göreve başladıkları tarih itibariyle emekli keseneğine esas aylık intibaklarında değerlendirilmesi ve bu hizmet sürelerini gösterir ilgili Sosyal Güvenlik Kurumları(SSK, Bağ-Kur) ndan alınan belge asıllarının veya onaylı bir örneğinin Emekli Sandığına gönderilmesi gerekmektedir.

25-İlk İşe girdikleri tarihten itibaren tüm hizmetlerinin (Kurum dışında geçen hizmetleri varsa bunları da belirtir şekilde) bir tarih sırasına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

26-Ödemeye esas derece kademeleri ile emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin, varsa ek göstergelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

27-Askerlik hizmeti bulunanların askerlik sürelerinin belirtilmesi gerekmektedir.

28-Personel Mevzuatına göre aylıksız izin kullanmış olanların aylıksız izne ayrıldıkları ve tekrar görevlerine başladıkları tarihlerin belirtilmesi gerekmektedir.

29-Vekil olarak görev yapmış olanların vekillikte geçen hizmetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile vekâlet edilen görevin derece ve kademesinin belirtilmesi gerekmektedir.

30-Başka bir kuruma naklen atanmış olanların naklen atandıkları tarihin ve atandıkları Kurumun açık adının belirtilmesi gerekmektedir.

31-Açığa alınanların (tutuklu, görevden uzaklaştırma v.s.) açığa alındıkları tarih ile göreve İade edildikleri veya göreve son verildikleri tarihlerin belirtilmesi, açıkta iken açık aylıklarının ödenip ödenmediğinin ve bu süreye ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının Kurumumuza gönderilip gönderilmediğinin bildirilmesi gerekmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

memurlar.net
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  16400 µs