Piyasalar

30 Mart 2015, Pazartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları ve Başvuru Formu

22 Ekim 2012 00:13 tsi
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuruları ve Başvuru Formu Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu... Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklara atanmak üzere sınavla 242 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklara atanmak üzere sınavla 242 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 9, 10 Temmuz 2011 veya 7, 8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, PSSP56 ve KPSSP118 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla sekiz katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla iki katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 8, 9 Aralık 2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Bakanlık ve Genel Müdürlük internet sayfalarında duyurulacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (9/11/2012) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’den, “I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER” bölümünde belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

ç) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (8/12/1977) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 30/10/2012 tarihinde başlayıp 9/11/2012 tarihinde saat 17:30 da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.maliye.gov.tr) üzerinden elektronik başvuru veya bu sayfada yayımlanacak olan Başvuru Formu doldurularak elden veya posta yoluyla yapılacaktır.

c) Bakanlık internet sayfası üzerinden elektronik başvuru yapanların, Başvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri zorunludur.

ç) Elden veya posta yoluyla başvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları Başvuru Formunu başvuru süresi içerisinde, en geç 9/11/2012 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17:30), bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:


a) İktisat Grubu;


1) Mikro iktisat,

2) Makro iktisat.


b) Maliye Grubu;


1) Kamu maliyesi,

2) Maliye politikası.


c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (Başlangıç),

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).


ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe.

2) Sözlü sınav konuları:


Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

VI- DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 242 aday asil, en fazla 121 aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII- GÖREV YERLERİ:

Giriş sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, mesleki temel eğitimlerini tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen İl Defterdarlıklarının merkez ve ilçe birimlerine, karşılarında gösterilen kadro sayısınca, Giriş Sınavı başarı sırasına göre tercihleri de dikkate alınarak atanacaklardır. Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcılarının atandıkları ilde beş yıl çalışmaları zorunludur. Ataması yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde, tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

Görev yapılacak iller ve kadro sayıları; Adana (10), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (1), Ağrı (7), Amasya (3), Antalya (14), Artvin (3), Aydın (5), Balıkesir (7), Bilecik (3), Bingöl (5), Bitlis (4), Bolu (2), Burdur (3), Bursa (2), Çanakkale (1), Çankırı (1), Çorum (1), Diyarbakır (7), Edirne (2), Erzincan (2), Erzurum (3), Gaziantep (2), Giresun (4), Gümüşhane (2), Hakkari (7), Hatay (5), Isparta (1), Mersin (7), İstanbul (9), İzmir (3), Kars (4), Kastamonu (4), Kırklareli (4), Kırşehir (3), Kocaeli (7), Konya (3), Kütahya (2), Manisa (2), Kahramanmaraş (1), Mardin (5), Muğla (13), Muş (4), Nevşehir (1), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (2), Siirt (2), Sinop (1), Sivas (1), Tekirdağ (7), Tokat (1), Tunceli (5), Şanlıurfa (5), Uşak (1), Van (6), Zonguldak (1), Aksaray (1), Bayburt (1), Karaman (1), Şırnak (7), Bartın (3), Ardahan (4), Iğdır (2), Yalova (1), Karabük (1), Kilis (2) 

IX- DİĞER HUSUSLAR:


a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi ile pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı ilgiliye iade edilecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
d) 9/11/2012 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres: Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 2. Kat No:201  Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel: 0 (312) 415 20 18- 415 21 64 - 415 21 14
Faks: 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39

Başvuru Formu İçin Tıklayınız....

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU FORMU 08-09/12/2012 tarihlerinde yapılacak olan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum. İmza fotoğraf
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Doğum Yeri
Adı, Soyadı
Doğum Tarihi .... /.... / ...... (Gün/Ay/Yıl)
Baba Adı
Cinsiyeti
Ana Adı
Medeni Hali
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
Denklik Bilgisi
Fakülte
Denklik Bilgisi
Bölüm
Denklik Bilgisi
Sınava Katılmasına Esas Bitirdiği Son Okulun
Numarası
Yılı
Derecesi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KPSS BİLGİLERİ (Geçerliliği Devam Eden)
Sınav Yılı
3 uan Türü
Puanı
ASKERLİK BİLGİLERİ
? Yaptı Terhis Tarihi .... / .... / ..... Tecilli Tecil Bitim Tarihi .... /.... / .....
? Muaf Muafiyet Nedeni
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Posta Kodu
Elektronik Posta
Semt/İlçe
Telefon (Ev) 0
İl
Telefon (Cep) 0
Baba (Adres, Tel.)
Anne (Adres, Tel.)
DİĞER BİLGİLER
Adli Sicil Kaydı _ Var d Yok Açıklama
Görev Yapmasına Engel Durum (Sağlık vs.) Var ? Yok Açıklama
Sınava Katılmak İstediği İl ANKARA
Hakkında Bilgi Verebilecek Akraba Dışında İki Kişinin
1-Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
2- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
Hakkında Bilgi Verebilecek İki Yüksek Öğretim Üyesi
1-Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
2- Adı Soyadı, Açık Adresi ve Telefon No
                         

T.C. Kimlik No

(Aile, daha önce çalışılan İş yerleri, bu İş yerlerindeki görevleri, bilgi, yetenek ve deneyimleri İle mesleğin niçin tercih edildiğine

İlişkin kısa bilgilere yer verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  İçerikler bilgilendirmek içindir. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  58400 µs