Piyasalar

5 Eylül 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2012 ÖSYS Ortaöğretim Başarı Puanı İptal İstemine Danıştay’dan Ret

18 Temmuz 2012 22:16 tsi
2012 ÖSYS Ortaöğretim Başarı Puanı İptal İstemine Danıştay’dan Ret Danıştay, 2012 ÖSYS Ortaöğretim Başarı Puanı İptal İstemini Red Etti

İlgili Karar Metni İçin Tıklayınız...

T.C.

D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE
Esas  No   : 2012/5246
Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler :…
Vekilleri     : …
Davalılar     : … Vekili     : …

Davanın Özeti : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik …. Düşüncesi   :  2547  sayılı  Kanunun  12/7/2012  günü  yürürlüğe  giren  geçici

62.maddesi  hükmünden  anlaşıldığı  üzere;  2547  sayılı  Kanunun  6287  saylı  Yasa  ile  değişik  45.maddesi hükmünde   öngörülen   ortaöğretim   başarı   puanı   hesaplama   yöntemi    2012   yılı   içinde   yapılacak   olan yükseköğretime yerleştirme işlemlerinde  uygulanmayacak olup; 2012 yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile yayımı uygun bulunan 2012 ÖSYS Kılavuzunun ilk halinde öngörülen  hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle 6353 sayıılı Yasa ile 2547 saylı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Bu nedenlerle, 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme işlemlerine ilişkin düzenleme yapmakla birlikte 6353 sayılı Yasanın(2547 sayılı Yasanın geçici 62.maddesi) yürürlüğe girmesiyle   uygulanma imkanı kalmayan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmı için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen yürümenin durdurulmasına ilişkin  koşulların  oluştuğundan  bahsedilemeyeceğinden  yürütmenin  durdurulması  isteminin  reddi  gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde  giderilmesi  güç  veya  olanaksız  zararların  doğması  ve  idari  işlemin  açıkça  hukuka  aykırı  olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Uyuşmazlık; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının iptali isteminden doğmuştur.

Davacılardan Mehmet Aştı'nın dava dilekçesini düzenleyen Av.Fikret Özkan'ı vekili olarak tayin ettiğine ilişkin vekaletname dava dilekçesi ekinde sunulmadığından, Mehmet Aştı'nın Av.Fikret Özkan'a vekalet verdiğini ortaya koyan vekaletnamenin adı geçenden ara kararı ile istenilmesine karar verilerek işin esasına geçildi;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Yükseköğretime geçiş" başlıklı 31.maddesinde; hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri ve giriş şartlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.maddesinin (h) bendinde de; üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

6114  sayılı    Ölçme,  Seçme  Ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığının  Teşkilat  Ve  Görevleri  Hakkında Kanunun 3.maddesinde; Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere,  ulusal  ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde  yerleştirme işlemlerini yapmak; sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek; hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek; sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna  duyurmak;  görev,  yetki  ve  sorumluluk  alanına  giren  konularda  idari  düzenlemeler  yapmak  ve kılavuzlar  hazırlamak,  Ölçme,  Seçme  Ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığının  görev  ve  yetkileri  arasında sayılmıştır.

Alıntısı yapılan madde hükümleri uyarınca 2012 yılında yükseköğretime geçiş için adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, Yükseköğretim Genel Kurulunun yayımlanması ve uygulanmasını uygun bulan kararı ile   Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bu Kılavuzun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmında; "2012-ÖSYS'ye başvuran her aday için, adayın mezun olacağı/olduğu okul, mezuniyet yılı ve diploma notu/puanı kullanılarak bir Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanacaktır. OBP okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarının dağılımına ve adayın diploma notu/mezuniyet puanının okulundaki diploma notu/puanları içindeki yerine göre değişecek ve değeri en az 100, en çok 500 olacaktır.OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notunun/puanlarının dağılımı, varsa çok düşük notlar ile varsa en büyük diploma notu/puanındaki yığılma dikkate alınacaktır. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek diploma notu/puanına sahip aday sayısı arttığı ölçüde bu adayların OBP’leri 500’ün altına inecektir. OBP’lerin ağırlıklandırılmasında okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili yılda elde ettiği AOBP-SAY için YGS-1’in ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması,AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılacaktır. Ağırlıklandırmanın etkisi ile, varsa değeri 500 olan OBP değişmeyecek, ancak değeri 500’ün altında olan OBP’lerin değerleri okulun YGS başarısı oranında artacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Ancak bu Kılavuzun yayımlanmasının ardından 11.4.2012 gün ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 6287 sayılı Yasa ile 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 45.maddesi   başlığıyla birlikte  değiştirilmiş  ve  yükseköğretime  geçiş  için  adayın  sınav  puanına  eklenecek  olan  ortaöğretim  başarı puanının tespitine ilişkin yeni bir usul belirlenmiştir. Buna göre 2547 sayılı Yasanın 45.maddesinin ortaöğretim başarı puanını belirleyen kısmı; "Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî sınavlarla girilir. Yerleştirme  puanlarının hesaplanmasında  adayların ortaöğretim  başarıları dikkate alınır.  Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür.

Ortaöğretim başarı puanının yüzde  onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî  sınavdan alınan puana eklenir." şeklinde düzenlenmiştir.

2547 sayılı Yasada yapılan bu değişikliğin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yasa hükmüne aykırı bir uygulama yapılmaması ve düzenleyici idari işlem olan Kılavuzun üst hukuk normunda meydana gelen değişiklik ile uyumlulaştırılması adına 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)  Kılavuzu  6287  sayılı  Yasa  uyarınca  yeniden  düzenlenerek  yayımlanmıştır.  Kılavuzun  Yasa  metni
 
uyarınca revize edilmiş bulunan halinde "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı; "2012-ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas  alınarak,  ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden  diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (0,12) merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır." şeklinde düzenlenmiştir.


Alıntısı yapılan yasal ve idari düzenlemelerden de görüldüğü üzere 2547 sayılı Yasanın 45.maddesinin

6287 saylı Yasa ile değiştirilmiş bulunan metni 2012 ÖSYS Kılavuzuna aktarılmıştır.

Bu bağlamda, 2012 ÖSYS Kılavuzunun ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasına ilişkn 6.kısmının ilk hali ile 6287 sayılı Yasa yayımlandıktan sonra revize edilmiş bulunan hali arasındaki fark özetle; ortaöğretim başarı puanının hesabında öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun(lisenin) başarısının dikkate alınıp alınmamasına ilişkindir. Bir başka ifadeyle 6287 sayılı Yasa ile artık öğrencinin salt bireysel başarısı dikkate alınacak olup mezun olduğu ortaöğretim kurumunun diploma notu ortalaması ya da üniversite sınavındaki başarı ortalaması, öğrencinin yükseköğretime yerleştirilmesinde dikkate alınacak bir parametre olmaktan çıkarılmıştır. Davacıların hukuka aykırılık iddiaları; dolayısıyla davanın özü de ortaöğretim başarı puanı hesaplamasının bu kısmına ilişkindir.

Bununla birlikte 12.07.2012 gün ve 28351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 43.maddesi hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6353 saylı Kanunun 10.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 62. Madde eklenmiş olup madde metninde; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki  ilk   yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hesaplanır.”  hükmüne  yer  verilmiştir.  2547  sayılı  Kanuna  6353  sayılı  Kanun  ile  eklenen  geçici  62.madde hükmünün Türkiye Büyük Millet Meclisinin Komisyon raporlarına yansıyan madde gerekçesinde de; "6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2012-2013 öğretimyılı için yükseköğretimprogramlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı ile kabul edilerek yayımlanmıştır. 2012-ÖSYS’ye ilişkin tüm işlemler bu Kılavuz doğrultusunda hazırlanarak uygulamaya   konulmuş   ve   2012-Yükseköğretime   Geçiş   Sınavı   1   Nisan   2012   tarihinde   uygulanmıştır. Uygulamada   tereddüt   yaratmamak   için    2012   yılında   Yükseköğretime   giriş   ve   yerleştirmede adaylarınmerkezi   sınavlardan   almış   olduğu   puanlara   ilave   edilecek   ortaöğretim   başarı   puanlarının Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan YükseköğretimGenel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve
2011.21.1120  sayılı kararı  uyarınca  belirlenen  usul ve  esaslara  göre  hesaplanması  öngörülmektedir."

ifadelerine yer verilmiştir.

2547 sayılı Kanunun 12/7/2012 günü yürürlüğe giren geçici 62.maddesinin yukarıda aktarılan metni ve madde gerekçesinden açıkça ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığı üzere; 2547 sayılı Kanunun 6287 saylı Yasa ile değişik 45.maddesi hükmünde öngörülen ortaöğretim başarı puanı hesaplama yöntemi  2012 yılı  içinde  yapılacak  olan  yükseköğretime  yerleştirme  işlemlerinde    uygulanmayacak  olup; 2012  yılı yerleştirme işlemlerinde Yükseköğretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayılı kararı  ile  yayımı  uygun  bulunan  2012  ÖSYS  Kılavuzunun  yukarıda  aktarılan  ilk  halinde  öngörülen hesaplama yöntemi uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle 6353 sayıılı Yasa ile 2547 saylı Yasaya eklenen geçici 62.madde uyarınca; 2012 ÖSYS Kılavzunun revize edilmiş halinin dava konusu edilen "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6.kısmı 2012 yılı yükseköğretim yerleştirme işlemleri için  uygulanma kabiliyetini yitirmiştir. Ayrıca, 6353 sayılı Yasa ile meydana gelen değişiklik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesi üzerinden yaptığı
9/7/2012 günlü basın açıklaması ile de ifade edilerek kamu oyuna duyurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında, tümü 12.sınıf öğrencisi olan ve 2012 yılında yükseköğretime geçiş sınavına giren davacıların 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; 2012 ÖSYS Kılavuzunun 6287 sayılı Yasa  uyarınca revize edilmiş halinde öngörülen yöntem uygulanma imkanı bulumayacaktır. Bir başka ifadeyle, dava konusu edilen kılavuz hükmü 6353 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle davacılar için(2012 yılı yerleştirme işlemleri için) uygulanma imkanını kaybetmiştir.

Bu duruma göre, 2012 yılı yükseköğretime yerleştirme işlemlerine ilişkin düzenleme yapmakla birlikte

6353 sayılı Yasanın(2547 sayılı Yasanın geçici 62.maddesi) yürürlüğe girmesiyle  uygulanma imkanı kalmayan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı ve 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş 6. kısmı için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen yürütmenin durdurulmasına ilişkin koşulların oluştuğundan bahsedilemeyeceğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 6287 sayılı Yasa uyarınca revize edilmiş bulunan 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu'nun "Ortaöğretim Başarı Puanı" başlıklı 6. kısmının yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine 13.7.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Karar Metni İçin Tıklayınız...
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  22720 µs