Piyasalar

31 Ağustos 2015, Pazartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Gaziantep Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

26 Haziran 2009 17:32 tsi
Gaziantep Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Yatay Geçiş Esasları Yönergesi hükümleri ile, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2009-2010 Öğretim yılı I.yarıyılında Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar (Üniversite İçi/Üniversite Dışı/Yabancı Uyruklu) koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

KOŞULLAR

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın 1. dönemine yatay geçiş yapılamaz.

3. Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini başarmış olması gerekir.

4. Lisans programlarına başvuruda, öğrencinin yükseköğretim kurumuna girişteki puanı, başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki ÖSYM genel kontenjan taban puanından en fazla 10 puan daha düşük olabilecektir. Meslek Yüksekokullarında bu şart aranmaz.

ÖSYM Kılavuzunda yer almayan Yurtdışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş başvurularında;

5. Yurtdışında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yapabilmelerinin ön koşulu, yurtdışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu’nca tanınmasıdır.

6. Ortaöğrenimlerini yurtdışında tamamlayıp, Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan bir yurtdışı Yükseköğretim Kurumu’nda öğrenime başlamış olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ÖSS sonuç belgesi istenilmesine gerek bulunmamaktadır.

7. Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp, yurtdışında yükseköğretime başlayarak Üniversitemize yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan ÖSS sonuç belgesi istenir. Öğrencilerin Yükseköğrenime başladıkları yıla veya bir önceki yıla ait ÖSS sonuç belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

8. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan ülkelerde (KKTC dahil) bulunan yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayıp, yatay geçiş yapmak üzere Üniversitemize başvuranlardan; Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre yerleştiklerini gösteren kazandı belgesi istenmekte olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezi tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmemektedir.

9. ÖSS kılavuzunda yer alan ülkelerin, kılavuzun 5. tablosundaki özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen programlarında öğrenime başlayan öğrenciler ile KKTC de bulunan üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlarında öğrenimine başlayan öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.

10. Öğrencinin genel not ortalamasının;

-Ara sınıflara geçiş için en az %60 veya eşdeğer olması (4.00 üzerinden değerlendirildiğinde eşdeğer not 2.40)

-Son sınıflara geçiş için en az %65 veya eşdeğer olması (4.00 üzerinden değerlendirildiğinde eşdeğer not 2.60)

-Son sınıflara geçiş notunun ise en az %70 veya eşdeğer olması (4.00 üzerinden değerlendirildiğinde eşdeğer not 2.80)

olması gerekir.

11. II.Öğretimden Örgün Öğretime geçiş için öğrencinin, bulunduğu sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’na girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir.

12. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan; Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuruda, son iki yıl içindeki uluslararası standartlarda yapılan İngilizce Dil Sınavlarının birinden aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir.

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Başarı notu en az 60 olanların başvuruları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

Eğitim dili Türkçe olup zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunan Tıp Fakültesi 2,3,4,5. sınıflarına başvuruda adayların kayıtlı oldukları Üniversitede Hazırlık Sınıfı (İngilizce) okuyarak başarılı olmaları gerekir. Hazırlık Sınıfı bulunmayan Üniversitelerden Tıp Fakültesi 2. sınıfına başvuruda, adayların uluslararası standartlarda yapılan İngilizce Dil Sınavlarının birinden aşağıdaki puanları almış olması gerekir.

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Başarı notu en az 60 olanların başvuruları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

Eğitim dili Türkçe olup zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’na başvuruda son iki yıl içindeki uluslararası standartlarda yapılan İngilizce Dil Sınavlarının birinden aşağıdaki puanların alınmış olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık Sınıfını okuyarak başarmış olması ya da hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçmiş olması gerekir.

Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Başarı notu en az 60 olanların başvuruları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MÜH./TIP/TURİZM VE OTEL.MYO

TOEFL : 520 (eski) TOEFL : 500 (eski)

TOEFL : l90 (CBT) TOEFL : 173 (CBT)

TOEFL : 70 (IBT) TOEFL : 64 (IBT)

KPDS : 70 KPDS : 60

ÜDS : 70 ÜDS : 60

FCE : B FCE : B

CAE : C CAE : C

CPE : C CPE : C

IELTS : 6 (Academic) IELTS : 5,5 (Academic)

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHLERİ :

Tıp Fakültesi 2. sınıfı : 12 Ağustos 2009

Müh.Fak./Fen Edb.Fak/Turizm ve Otelcilik MYO : 01 Eylül 2009

Tarihlerinde Saat 09:00’da yapılacaktır.

13. Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuracak adayların Fen Edebiyat Fakültelerinin aynı adı taşıyan bölüm öğrencisi olmaları gerekmektedir.

14. Eğitim Fakültesine başvuracak adayların Eğitim Fakültesi öğrencisi olmaları gerekmektedir.

15. Yabancı Uyruklu ve Yabancı Ülke Üniversitelerinden okuyan Türk öğrencilerin ÖSYM Klavuzunda yer almayan Üniversitelerde öğrenim görenlerin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’ndan YÖK Denklik Belgesi almaları gerekir.

16. İlgili Enstitülerin Lisansüstü Programlarına yatay geçiş için başvuran adayların, ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekmekte olup, ALES veya GRE/GMAT Sınavlarından en az aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir. Ayrıca, Doktora Programları için Uluslararası standartlarda yapılan yabancı dil sınavlarından birinden en az aşağıdaki puanların alınmış olması gerekir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Derecesi ile Doktora

ALES SAY

55

55

70

GRE SAY

610

610

685

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Derecesi ile Doktora

ALES SÖZ

55

55

70

GMAT

450

450

500

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans

ALES SAY

55

GRE

610

 

 

FEN BİL.ENST.

SOSYAL BİL.ENST.

 

Y.LİSANS

DOKTORA

DOKTORA

KPDS

60

65

55

ÜDS

60

65

55

TOEFL

513

530

485

Bilgisayarlı TOEFL

183

198

163

İnternet Tabanlı TOEFL

65

72

61

IELTS

5.8

6.0

5,7

17. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

18. Vakıf Üniversiteleri ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, katkı paylarını ikinci öğretim öğrencileri statüsünde öderler.

GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2. Transkript(not belgesi) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge.(Kopya kabul edilmez)

3. Önlisans / Lisans programına başvuran öğrencinin ÖSS sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS Kazandı/Sonuç Belgesi onaylı örneği. Yabancı uyruklu öğrencilerden YÖS v.b. sonuç belgesi onaylı örneği.

4. İkinci Öğretimden, Örgün Öğretime geçiş için adayların bulundukları sınıfta %10’a girdiklerine dair belge.

5. Adayların kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda almış olduğu derslerin içerikleri (Katalog veya benzeri doküman)

6. Adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan temin edecekleri öğrenci belgesi ile, disiplin durumunu belirtir belge.(Üniversite içi başvurular hariç)

7. Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuruda varsa, koşullarda belirtilen İngilizce Dil Sınav sonuçlarından birinin onaylı onaylı örneği. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna başvuruda varsa, koşullarda belirtilen dil sınav sonuçlarından birinin onaylı örneği veya hazırlık sınıfı okuduğuna/muafiyet sınavını geçtiğine dair belge.

8. Lisansüstü programlara başvuruda, ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi ile Doktora Programları için ayrıca, Uluslararası standartlarda yapılan yabancı dil sınavı sonuç belgesi onaylı örneği.

9. Başvuru ücreti makbuzu Yurtdışı (KKTC ve diğer Türk Cumhuriyetleri dahil ) 70,00 TL, yurt içinden başvuruda 40,00 TL başvuru ücretinin Garanti Bankası Gaziantep-Suburcu Şubesi Üniversite Bürosu 069-6297865 nolu hesaba, Yabancı Uyruklu öğrencilerin 70 US Doları başvuru ücretini 069-9092053 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ

Tıp Fakültesi 5.sınıfı : 10 Temmuz 2009

Tıp Fakültesi 2,3 ve 4. sınıfları : 07 Ağustos 2009

Diğer Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler : 27 Ağustos 2009

BAŞVURU ADRESİ

Gaziantep Üniversitesi

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesine bağlı Oğuzeli M.Y.O. ve Nizip M.Y.O.’na başvurular ilgili Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.

www.gantep.edu.tr Öğrenci İşleri sayfası (Üniversitemizin ÖSYM genel kontenjan taban puanlarını, giriş yıllarına göre bu adresten görebilirsiniz.)

Postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak, başvurunun reddi halinde evrak ve başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

NOT: Kabul ve redde ilişkin aday listesi Üniversitemiz www.gantep.edu.tr internet adresi Öğrenci İşleri sayfasında ilan edilecektir.

KABUL EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHLERİ

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu : 09-11 Eylül 2009 (14 Eylül 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Tıp Fakültesi 5.sınıfı : 23-24 Temmuz 2009 (27 Temmuz 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Tıp Fakültesi 4.sınıfı : 20-21 Ağustos 2009 (28 Ağustos 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Tıp Fakültesi 3.sınıfı : 27-28 Ağustos 2009 (04 Eylül 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Tıp Fakültesi 2.sınıfı : 03-04 Eylül 2009 (11 Eylül 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Diğer Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler : 09-11 Eylül 2009 (25 Eylül 2009 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)

Tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Nüfus Cüzdanı onaylı örneği (Noter veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı), 4 adet fotoğraf, 2009-2010 Öğretim yılı öğrenim katkı payının birinci taksitinin ödendiğini gösterir banka dekontu gereklidir. Yabancı Uyruklu öğrencilerden ayrıca pasaport ve oturma izni belgesi istenir.

Yatay geçiş programları lisans kontenjanları için tıklayınız.

Yatay geçiş programları önlisans kontenjanları için tıklayınız.

Yatay geçiş programları lisansüstü kontenjanları için tıklayınız.

 
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  17650 µs