Piyasalar

14 Ekim 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu Yayımlandı

3 Ekim 2011 14:22 tsi
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu Yayımlandı 20 Kasım 2011 tarihli İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı


SINAVIN ADI: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür lüğü Gör evde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı.

SINAV ÜCRETİ: Aday; 75 TL (Yetmiş beş TL KDV dâhil) sınav ücretini 17–25 Ekim 2011 tarihleri arasında;   Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine ‚Kurumsal Tahsilat Programı‛ aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU


-   Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 17–25 Ekim 2011 tarihleri arasında h ttp://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

-   Adayların sınav giriş belgeleri;   14 Kasım 2011 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV YERİ: ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ: 20 Kasım 2011, Pazar günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI


-   İçişleri Bakanlığı Personel   Genel  Müdürlüğü  Gör evde  Yükselme   Sınavı  70  dakika,  Unvan

Değişikliği Sınavı ise 60 dakika sürecek ve tek oturum olarak uygulanacaktır.

-   Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, İçişleri Bakanlığı personel kimlik kartı,  sürücü belgesi veya pasaport)  ile gireceklerdir.  Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

-   Adaylar sınav esnasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içmeyecekler,  sigara içenler hakkında

4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR


-   Sınav öncesinde  ve sınav  anında  Yenilik  ve Eğitim  Teknolojiler i  Genel  Müdürlüğü  tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi   olarak   işlenmiş   olduğu  nüfus   cüzdanı   örneğinin   herhangi  birinin   bir  nüshasını   bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve aday elektronik başvuru ekranından ‚özür durumu‛ ve ‚almak istediği hizmet‛ ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI


-   Görevde   Yükselme   Sınavında   uygulanacak   60   sorunun   %40’ı   (24   soru )   aşağıda   belirtilen konulardan, %60’ı ise görevin niteliğine ilişkin konulardan Yenilik ve Eğitim Teknolojiler i Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından hazırlanacaktır.



A- T.C Anayasası (I. Genel Esaslar, II. Temel Hak ve Ödevler, III. Devletin Temel Organları),

B- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ulusal Güvenlik

C- Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat

D- 657 S ayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat

E- Türkçe, Dilbilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar

F- Halkla İlişkiler

G- Etik Davranış İlkeleri

-   Unvan Değişikliği Sınavı, soru kitapçığında yer alacak 50 soru, EĞİTEK tarafından hazırlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ


-    Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO    GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GRUP ADI

1    İl Dernekler Müdürü

2    İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü

3    İl İdare Kurulu Müdürü

4    İl Mahalli İdareler Müdürü

5    İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü

6    İl Yazı İşleri Müdürü

7    Hukuk Müşaviri

8    Şube Müdürü

9    İlçe Yazı İşleri Müdürü

10    Nüfus Müdürü

11    Uzman

12    Çözümleyici

13    Koruma ve Güvenlik Şefi

14    Şef

15    Veri Hazırlama ve Kont. İşletmeni

GRUP NO    UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI GRUP ADI

1    Bilgisayar Mühendisi

2    Elektrik-Elektronik Mühendisi

3    Gıda Mühendisi

4    Programcı

5    Tekniker


-   Sınava giren  tüm  adaylar  için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100

-   Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

-   Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak,  doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

-   Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,  soru/sorular iptal edilmeyecek,  hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

-   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15.3.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi ‚Yapılan sınavlarda hatalı sorular a tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.‛ hükmü gereğince değerlendirilecektir.

-   Adayların;  sınav puanı  eşit  olması  hâlinde,  İçişleri  Bakanlığı  Personeli  Görevde  Yükselme  ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU


-   Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüğünün Alo Eğitim hattının telefonundan yararlanabilecektir.

 
-   Sınavla ilgili her türlü ilan v e duyurular İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

-   Sınav soru ve cevap anahtarları 21 Kasım 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

-   Adayların sınav sonuç bilgileri 12 Aralık 2011     tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.icisleri.gov.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI


-   Adaylar;  sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İçişleri Bakanlığı Personel Gen el Müdürlüğü ’ne yapabilecektir.

-   Adaylar;  sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde İçişleri Bakanlığı Personel Gen el Müdürlüğü ’ne yapabilecektir.


-   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında sorulacak soruların tamamına ilişkin itirazları Yenilik ve Eğitim Teknolojiler i Genel Müdürlüğü inceleyip sonuçlandırarak itirazda bulunan adayları bilgilendirecektir.

-   İtirazların incelenmesi için aday, T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‘nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatıracaktır.

-   Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası,  adı,  soyadı,  imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

-   Yapılan bu itirazları İçişleri Bakanlığı Personel Gen el Müdürlüğü değerlendirerek, sonuçlandırmak üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak İçişleri Bakanlığı Personel Gen el Müdürlüğü ile adaylara bildirecektir.


-   Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan,  sınava girmeyen,  sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.  Ancak;  adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda,  sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Sınav merkezinde b ulunan her türlü sınav ev rakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Yenilik ve Eğitim Teknolojiler i Genel Müdürlüğü’ nün onayıyla verilebilir.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  70860 µs