Piyasalar

10 Ekim 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

TRT, Personel Yönetmeliği Değişikliği

6 Mayıs 2011 12:49 tsi
TRT, Personel Yönetmeliği Değişikliği (TRT) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmî Gazete
6 Mayıs 2011
Sayı : 27926

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.”

“Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.”

ESKİ HÜKÜM

94. madde 1. fıkra: Sicil âmirleri, sicil raporu düzenlemeğe yetkili oldukları personelin disiplin âmirleridir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ESKİ HÜKÜM

Aylık kesme cezasını gerektiren fiil ve hâlleri düzenleyen 98. madde 1. fıkra (h), (ı) ve (k) bentleri:
h) İkâmet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,
ı) Toplu müracaât veya şikâyette bulunmak,
k) Yasaklanmış her türlü yayını görev yerinde bulundurmak,


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (u) bendinde yer alan “veya sicil raporları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak,”

“f) Amirlerine, maiyetindekilere ve diğer Kurum personeli ile iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, göreve sarhoş gelmeyi itiyat hâline getirmek,”

ESKİ HÜKÜM

100. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri:
b) İdeolojik veya siyasî amaçlarla Kurumun huzûr, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgâl, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
f) Âmirini, iş arkadaşlarını veya Kurum personelini silahla tehdit etmek veya bunlara silahsız da olsa fiilî tecavüzde bulunmak, göreve sarhoş gelmeyi itiyat hâline getirmek,


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “özlük” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve özlük dosyasında muhafaza edilir.”

“Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, taşra teşkilatının en üst yönetici kadrolarına atanamazlar.”

ESKİ HÜKÜM

107. maddenin 1. ve 3. fıkraları

(1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve sicillerine işlenir.

(3) Bu yönetmeliğin yayımından sonra kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler Müdür ve daha üst yönetim kadrolarına atanamazlar.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür tarafından verilir.”

“İşten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.”

“Disiplin Kurullarının 114 üncü maddedeki haller dışında ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, Genel Müdür onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.”

ESKİ HÜKÜM

108. maddenin 1, 3, 4 ve 6. fıkraları:
(1) Uyarma ve kınama cezalarını vermeye disiplin âmirleri yetkilidir.
(3) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları Disiplin Kurulunca, işten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.
(4) Disiplin Kurulları teklif edilen cezayı kabul veya reddedebilir ve yahut değiştirebilir.
(6) Genel Müdür, disiplin kurullarınca verilen kararları aynen onaylayabileceği gibi, tekrar incelenmek üzere bu kurullara iade edebilir; kurullarca verilen cezayı birer derece hafifleterek veya ağırlaştırarak onaylayabilir.


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 109 – Disiplin amirleri, memurların disiplin cezası gerektiren davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür.

Muttali oldukları disiplin suçlarını mevzuat hükümlerine göre süresi içinde işleme koymayan veya yetkililere haber vermeyen yönetici personel ile nöbetçi âmir ve memurları, ekip sorumluları hakkında bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.”

ESKİ HÜKÜM

109. madde

Disiplin âmirleri yetkileri dahilindeki cezaları vermeye, bir üst disiplin âmiri sıfatı ile uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler. Disiplin âmirleri bu yetkilerini kullanırken, Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla personele karşı kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

Muttalî oldukları disiplin suçlarını mevzuat hükümlerine göre üç gün içinde işleme koymayan veya yetkililere haber vermeyen yönetici personel ile nöbetçi âmir ve memurları, ekip sorumluları hakkında bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan “Personel” ibaresi “İnsan Kaynakları” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgilinin geçmiş hizmetleri, ödül ve başarıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.”

ESKİ HÜKÜM

114. madde

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllere göre ceza tayini esastır. Ancak, ceza tayinine yetkili mercîlerin takdirine göre fiilde hafifletici sebepler olduğu kanısına varılırsa, bu sebep açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. İlgilinin sicil durumu, geçmiş hizmetleri ve başarıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “sicilinden silinmesine” ibaresi “özlük dosyasından çıkartılmasına” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 118 – Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

ESKİ HÜKÜM

118. maddesi

Disiplin âmirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst Disiplin âmirine yoksa Disiplin Kuruluna yapılabilir.

Disiplin âmirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz hâlinde, itiraz mercîleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

İtiraz mercîleri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikâlinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

TRT Personel Yönetmeliğinin 118 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cezaların silinmesi

MADDE 119 – Disiplin cezaları personelin özlük dosyasında muhafaza edilir. İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası almış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra Genel Müdüre başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.”

ESKİ HÜKÜM

119. maddesi

Cezaların Sicilden Silinmesi

MADDE 119. - Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası almış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra Genel Müdüre başvurarak, verilmiş olan cezaların sicilinden silinmesini isteyebilir. Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine Disiplin Kurulunca karar verilerek bu karar siciline işlenir.


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Aylıktan kesme cezasını gerektiren sonuçlanmamış dosyalar

GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte disiplin kuruluna intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış olan aylıktan kesme cezasını gerektiren soruşturma dosyaları, disiplin amirince sonuçlandırılarak karara bağlanır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  25720 µs