Piyasalar

10 Ekim 2015, Cumartesi tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

7 Mart 2011 20:37 tsi
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Mart 2011 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 27867

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)’ndan:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş; mevcut (h), (ı) ve (i) bentleri, (ı), (i) ve (j) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan görev gruplarını,”

“h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak ve Uzman, Tekniker, Şef, Ayniyat Saymanı, Mühendis, Mimar, Fizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Astronom, Diyetisyen ve Çözümleyici görevlerinde çalışmış olmak,

2) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü mezunu olmak veya anılan bölümde yüksek lisans eğitimi almış olmak,

3) Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya havacılık yüksekokulu mezunu olmak,

4) Telekomünikasyon Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, elektronik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,

5) Deniz Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya denizcilik fakültesi mezunu olmak,

6) Sinoptik Meteorolojisi Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya fizik bölümleri mezunu olmak,

7) Uzaktan Algılama Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, elektrik - elektronik veya bilgisayar bölümleri mezunu olmak veya anılan bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,

8) Sayısal Hava Tahmini Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, matematik, fizik, bilgisayar, elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak veya anılan bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,

9) Klimatoloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya çevre bölümleri mezunu olmak,

10) Hidrometeoroloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya coğrafya bölümleri mezunu olmak,

11) Zirai Meteoroloji Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji bölümü veya ziraat fakültesi mezunu olmak,

12) Rasat Kontrol Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya matematik bölümleri mezunu olmak,

13) Çevresel Etki Değerlendirme Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji veya çevre bölümleri ile ziraat fakültesi mezunu olmak,

14) Araştırma Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, matematik, istatistik, ziraat veya çevre bölümleri mezunu olmak,

15) Elektronik Bilgi İşlem Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin istatistik, elektrik, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

16) Elektronik Gözlem Sistemleri Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, meteoroloji, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

17) Tesis Bakım ve Onarım Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin elektrik, inşaat, makine, mimarlık, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

18) Meteorolojik Aletler ve Kalibrasyon Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, elektrik, makine, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

19) Bölge Müdürlükleri Teknik Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, üniversitelerin meteoroloji, fizik, matematik, ziraat, istatistik, elektrik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümleri mezunu olmak,

20) Döner Sermaye İşletme Müdürü, Levazım ve İkmal Şube Müdürü, Muamelat, İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürü, Tahakkuk ve Muhasebe Şube Müdürü, Bölge Müdürlüklerine ait İdari Şube Müdürü ve Personel Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürü kadrolarına atanacaklar için, siyasal bilgiler, endüstri, hukuk, iktisat, işletme veya iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak.”

“c) Meteoroloji İstasyon Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Analiz, tahmin veya rasatçı kurslarından birini gördüğüne dair sertifika sahibi olmak,

2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların meteoroloji, fizik, matematik, ziraat, elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,

4) Meydan meteoroloji istasyon müdürlüklerinin istasyon müdürü kadrosuna atanacaklar için, hava tahmin ve analiz birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.”

“g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin elektrik, elektronik, fizik, matematik, endüstri, mekatronik, bilgisayar veya elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak veya sistem çözümleme ve/veya bilgi işlem programlama sertifikasına sahip olmak,

2) Kurumda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) 4 yıllık lisans mezunu olmak.”

MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın diploma ile ihraz edilen unvanlara atanabilirler.

(3) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu meteoroloji, bilgisayar, elektrik, elektronik, matematik, fizik, çevre, istatistik ve ziraat branşlarında yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucunda; mühendis, tekniker ve teknisyen unvanlarına yapılacak atamalar, branşları ve sayıları ile birlikte ilan edilir.”

MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) 4 yıllık lisans mezunu olmak.”

MADDE 7 − Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Bu izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”

“(5) Görevde yükselme eğitimi programları, gerek görülmesi halinde, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte müşterek düzenlenebilir.”

MADDE 8 − Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “kırkbeş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 − Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin başvuruda bulunulanlar sadece bir unvan için müracaat edebilirler. Müracaat edenlerin dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 10 − Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 − (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.”

MADDE 11 − Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,”

MADDE 12 − Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu sınavlara katılacaklarda, herhangi bir unvanda belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu sınavlara, sadece Kurum personeli katılabilir.”

MADDE 13 − Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav, yazılı olarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 14 − Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek, ders notlarını hazırlamak veya hazırlatarak görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar; unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak.”

“(2) 15 inci maddede belirtilen ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

(3) Personel Dairesi Başkanlığı, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Sınav Kurulunu bilgilendirir.”

MADDE 15 − Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 23 − (1) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını beş iş günü içerisinde ilan ederek ilgililere yazılı olarak bildirir ve Kurumun resmi internet sitesinden duyurur.”

MADDE 16 − Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 − (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle yapılır.

(2) İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 17 − Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavı kazananlar, başarı sırasına ve tercih durumuna göre ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 15 inci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(2) Duyurulan kadrodan;

a) Atanma şartlarını taşımadıklarından dolayı sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

MADDE 18 − Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hizmet sürelerine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 19 − Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 − Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

MADDE 21 − Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1 − Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 − Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  17400 µs