Piyasalar

13 Ekim 2015, Salı tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişikliği

4 Aralık 2010 23:19 tsi
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişikliği SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

4 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27775

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara bilgisinin/belgesinin ibrazı zorunlu değildir.”

MADDE 2 – SUT’un 7.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 25 inci ve 26 ncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.

“(25) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(26) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 3 – SUT’un 7.2.1.A-1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT Eki Ek-5/A-1 ve Ek-5/A-2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.”

MADDE 4 – SUT’un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.27 nci madde olarak ilave edilmiştir.

“7.3.27. Diş tedavisi

a) Greftler ve membranlar aynı merkezde çalışan, doktora ünvanı kazanmış en az bir periodontoloji veya ağız diş çene cerrahisi hekiminin yer aldığı üç diş hekiminin imzası ile hazırlanan resimli sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

b) Sağlık kurulu raporuna hastaya ait radyograflar eklenmelidir.

c) Lokal anestezi altında yapılan işlemlerde; sağlık kurulu raporuna, hasta tarafından doldurulacak malzemenin kullanıldığına dair belge (adı ve soyadı, işlem tarihi, kullanılan malzeme) eklenecektir.

d) Lokal anestezi altında ayaktan tedavi esnasında kullanılan plak ve vida sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sağlık kurulu raporuna hastaya ait sonuç radyografları eklenmelidir.

e) Kanama durdurucu ajanlar, protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemelerin Kurumca bedeli karşılanmaz.”

MADDE 5 – SUT’un 7.3.8 numaralı maddesinin “Gözlük cam ve çerçevesi” başlığı “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra dokuzuncu fıkra olarak ilave edilmiştir.

“(9) Göz Protezleri;

a) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda bedeli Kurumca karşılanır.

b) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir.

c) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir.”

MADDE 6 – SUT’un 7.3.12.H numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar altıncı ve yedinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

“(6) Lenfödem kompresyon cihazlarının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

(7) İlk alımlarda, kompresyon cihazları ile birlikte kullanılacak manşon bedelleri cihaz bedeline dahildir. Manşonların iki yıldan erken değiştirilmesi halinde manşon bedeli Kurumca karşılanmaz. Manşonların Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

MADDE 7 – SUT’un 7.3.17 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar olarak ilave edilmiştir.

“(11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skar boyutunun %10’undan fazla olamaz.

(12) Silikon tabaka bedeli, silikon tabakanın kullanıldığı bölgenin bası giysisi fiyatından yüksek olamaz.

(13) Yanık bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

(14) 18 yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-5/C listesindeki kriterlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır bası giysileri fatura edilebilir.

(15) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 ay içinde kullanılmaya başlanması halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır.”

MADDE 8 – SUT’un 7.3.18 numaralı maddesinin 13 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 14 üncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

“(13) Lenfödem bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

MADDE 9 – SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (Ek-5/C) “209.410” kodu ile yer alan Konuşma Cihazının karşısındaki “C*” ibaresi kaldırılmış ve “206.701” kod numarası ile yer alan “Gözlük Çerçeve Bedeli” adlı malzeme listeden çıkartılmıştır.

MADDE 10 – SUT eki “Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-5/C-1) yer alan “GÖVDE ORTEZLERİ” ibaresi ve “220.780” kodlu “Isıtıcılı Nemlendirici” listeden çıkartılmıştır.

MADDE 11 – SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-7) “404.350” kod numarası ile yer alan “Göz Protezleri” listeden çıkartılmış ve SUT eki Ek-5/C listesine “222.600” kod numarası ile ilave edilmiştir.

MADDE 12 – SUT eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar” (Ek-7/A) Listesinde “MADDE 7” de yer alan “hemostatik ajanlar,” ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE 13 – SUT eki “Gözlük Camları Fiyat Listesi” (EK-6) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekli ile yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C Listesine ilave edilmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-1) ilave edilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-2) ilave edilmiştir.

MADDE 17 – Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C-1 Listesine ilave edilmiştir.

MADDE 18 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesi 3/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 10 uncu maddesi 15/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
LİSTE 1
EK-6
GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
SIRA NO     SUT KODU     ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)     FİYAT (TL)
1     GZ.10000     SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm     8,47
2     GZ.10010     SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm     10,17
3     GZ.10020     SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm     50,85
4     GZ.10030     SPH Plan 0-2 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     50,85
5     GZ.10040     SPH Plan 0-2 Organik 65 mm     8,47
6     GZ.10050     SPH 2-4 Beyaz 60 mm     9,32
7     GZ.10060     SPH 2-4 Kolormatik 65 mm     12,71
8     GZ.10070     SPH 2-4 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     52,54
9     GZ.10080     SPH 2-4 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
10     GZ.10090     SPH 2-4 Organik 65 mm     14,41
11     GZ.10100     SPH 4-6 Beyaz 60 mm     12,02
12     GZ.10110     SPH 4-6 Kolormatik 65 mm     21,19
13     GZ.10120     SPH 4-6 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     54,24
14     GZ.10130     SPH 4-6 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
15     GZ.10140     SPH 4-6 Organik 65 mm     18,64
16     GZ.10150     SPH 6-8 Beyaz 60 mm     12,71
17     GZ.10160     SPH 6-8 Kolormatik 65 mm     23,73
18     GZ.10170     SPH 6-8 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     59,32
19     GZ.10180     SPH 6-8 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
20     GZ.10190     SPH 6-8 Organik 65 mm     25,42
21     GZ.10200     SPH 8-10 Beyaz 60 mm     16,95
22     GZ.10210     SPH 8-10 Kolormatik 65 mm     35,59
23     GZ.10220     SPH 8-10 Organik 65 mm     33,90
24     GZ.10230     SPH 10-13 Beyaz 60 mm     19,49
25     GZ.10240     SPH 10-13 Kolormatik 65 mm     44,07
26     GZ.10250     SPH 10-13 Organik 65 mm     42,37
27     GZ.10260     SPH 13-16 Beyaz 60 mm     21,19
28     GZ.10270     SPH 13-16 Organik 65 mm     63,56
29     GZ.10280     SPH 16-20 Beyaz 60 mm     23,73
30     GZ.10290     SPH 16- 20 Organik 65 mm     63,56
31     GZ.10300     SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm     50,85
32     GZ.10310     SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm     63,56
33     GZ.10320     SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm     11,86
34     GZ.10330     SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm     13,56
35     GZ.10340     SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm     59,32
36     GZ.10350     SPH/CYL 2-2 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
37     GZ.10360     SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm     11,86
38     GZ.10370     SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm     12,71
39     GZ.10380     SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm     13,56
40     GZ.10390     SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm     59,32
41     GZ.10400     SPH/CYL 4-2 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
42     GZ.10410     SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm     16,95
43     GZ.10420     SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm     15,25
44     GZ.10430     SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm     22,88
45     GZ.10440     SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm     59,32
46     GZ.10450     SPH/CYL 6-2 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
47     GZ.10460     SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm     23,73
48     GZ.10470     SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm     22,03
49     GZ.10480     SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm     38,14
50     GZ.10490     SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm     59,32
51     GZ.10500     SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm     29,66
52     GZ.10510     SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm     23,73
53     GZ.10520     SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm     50,85
54     GZ.10530     SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm     33,90
55     GZ.10540     SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm     26,27
56     GZ.10550     SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm     46,61
57     GZ.10560     SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm     35,59
58     GZ.10570     SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm     63,56
59     GZ.10580     SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm     46,61
60     GZ.10590     SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm     63,56
61     GZ.10600     SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm     50,85
62     GZ.10610     SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm     63,56
63     GZ.10620     SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm     16,95
64     GZ.10630     SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm     25,42
65     GZ.10640     SPH/CYL 2-4 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     59,32
66     GZ.10650     SPH/CYL 2-4 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
67     GZ.10660     SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm     30,51
68     GZ.10670     SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm     21,19
69     GZ.10680     SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm     29,66
70     GZ.10690     SPH/CYL 4-4 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     59,32
71     GZ.10700     SPH/CYL 4-4 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
72     GZ.10710     SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm     32,20
73     GZ.10720     SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm     22,88
74     GZ.10730     SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm     37,29
75     GZ.10740     SPH/CYL 6-4 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     59,32
76     GZ.10750     SPH/CYL 6-4 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
77     GZ.10760     SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm     37,29
78     GZ.10770     SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm     25,42
79     GZ.10780     SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm     44,07
80     GZ.10790     SPH/CYL 8-4 Bifokal - Progresif Beyaz 65 mm     59,32
81     GZ.10800     SPH/CYL 8-4 Bifokal - Progresif Kolormatik 65 mm     63,56
82     GZ.10810     SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm     44,07
83     GZ.10820     SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm     29,66
84     GZ.10830     SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm     50,85
85     GZ.10840     SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm     35,59
86     GZ.10850     SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm     55,08
87     GZ.10860     SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm     42,37
88     GZ.10870     SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm     63,56
89     GZ.10880     SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm     46,61
90     GZ.10890     SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm     63,56
91     GZ.10900     SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm     50,85
92     GZ.10910     SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm     44,92
93     GZ.10920     SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm     44,07
94     GZ.10930     SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm     63,56
95     GZ.10940     SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm     46,61
96     GZ.10950     SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm     44,07
97     GZ.10960     SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm     63,56
98     GZ.10970     SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm     50,85
99     GZ.10980     SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm     63,56
100     GZ.10990     SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm     63,56
101     GZ.11000     SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm     63,56
102     GZ.11010     Teleskopik Uzak tek *     
103     GZ.11020     Teleskopik Uzak çift *     
104     GZ.11030     Teleskopik Yakın tek *     
105     GZ.11040     Teleskopik Yakın Çift *     
106     GZ.11050     Yakın Okuma kepi çift *     
107     GZ.11060     Puva *     
108     GZ.11070     Prizmatik Tek *     
109     GZ.11080     Prizmatik Çift *     
110     GZ.11090     Kontakt Lens Tek *     170,00
111     GZ.11100     Kontakt Lens Çift *     340,00
112     GZ.11110     Çerçeve     35,00

* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri.

Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.
LİSTE-2
EK-5/C
SIRA NO     KODU     PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ                             YENİLENME SÜRESİ     ÖZEL KOŞULLAR     FİYAT TL
            Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama)                                         
276     222510     Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)                                         179,00
277     222511     Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar                                         165,00
278     222512     Diz altı çorap                                         129,00
279     222513     Diz üstü çorap (silikon destekli)                                         137,00
280     222514     Külotlu çorap                                         304,00
281     222515     Belden destekli tek bacak çorap                                         349,00
            Lenfödem Bası Giysileri (Hazır)                                         
282     222520     Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)                                         61,00
283     222521     Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar                                         56,00
284     222522     Diz altı çorap                                         44,00
285     222523     Diz üstü çorap (silikon destekli)                                         47,00
286     222524     Külotlu çorap                                         103,00
287     222525     Belden destekli tek bacak çorap                                         118,00
            Lenf Ödem Kompresyon Cihazları                                         
288     222530     1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         426,00
289     222531     2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         522,00
290     222532     3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         622,00
291     222533     4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         737,00
292     222534     5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         835,00
293     222535     6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı                                         948,00
            Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları                                         
294     222540     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu                                         163,00
295     222541     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu                                         142,00
296     222542     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu                                         225,00
            Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)                                         
297     222550     Bileğe kadar parmaklı eldiven                                         110,00
298     222551     Tek kol (el hariç)                                         55,00
299     222552     Tüm gövde (kollar hariç)                                         114,00
300     222553     Tüm gövde (kollu)                                         200,00
301     222554     Tüm gövde (kollu) Çocuk                                         163,00
302     222555     Şort ( dizaltı )                                         102,00
303     222556     Şort ( dizaltı ) Çocuk                                         77,00
304     222557     Belden destekli tek bacak                                         110,00
305     222558     Dizaltı çorap                                         79,00
306     222559     Dizaltı çorap (parmaklı)                                         135,00
307     222560     Açık yüz maskesi                                         85,00
308     222561     Kapalı yüz maskesi                                         107,00
            Yanık Bası Giysileri (Hazır)                                         
309     222570     Bileğe kadar parmaklı eldiven                                         32,00
310     222571     Tek kol (el hariç)                                         33,00
311     222572     Tüm gövde (kollar hariç)                                         48,00
312     222573     Tüm gövde (kollu)                                         85,00
313     222574     Tüm gövde (kollu) Çocuk                                         79,00
314     222575     Şort ( dizaltı )                                         64,00
315     222576     Şort ( dizaltı ) Çocuk                                         52,00
316     222577     Belden destekli tek bacak                                         61,00
317     222578     Dizaltı çorap                                         32,00
318     222579     Dizaltı çorap (parmaklı)                                         56,00
319     222580     Açık yüz maskesi                                         43,00
320     222581     Kapalı yüz maskesi                                         52,00
            Yanık Bası Giysileri Silikon Tabakaları                                         
321     222590     1 cm 2 silikon tabaka                                         0,16
            Özel Grup                                         
322     222600     Göz Protezleri                                         50,00
LİSTE-3
EK-5/A-1
Sıra No     KODU     FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ     BİRİM FİYAT (TL)
            İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ     
332     380.040     KULAK KALIBI     15,00
333     380.041     İŞİTME CİHAZI PİLİ     0,45
            DİĞER     
334     390.030     INTRATEKAL BAKLOFEN POMPA SETİ     35,00
LİSTE-4
EK-5/A-2
Sıra No     KODU     FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ     BİRİM FİYAT (TL)
            KOKLEAR İMPLANTSARF MALZEMELERİ     
113     380.032     KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ     11.400,00
114     380.033     AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)     139,00
115     380.034     PİL YUVASI     180,60
LİSTE-5
EK-5/C-1
SUT KODU     TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ
      LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)
222510     Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
222511     Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
222512     Diz altı çorap
222513     Diz üstü çorap (silikon destekli)
222514     Külotlu çorap
222515     Belden destekli tek bacak çorap
      LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (HAZIR)
222520     Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
222521     Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
222522     Diz altı çorap
222523     Diz üstü çorap (silikon destekli)
222524     Külotlu çorap
222525     Belden destekli tek bacak çorap
      LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI
222530     1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222531     2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222532     3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222533     4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222534     5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222535     6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
      Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları
222540     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu
222541     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu
222542     Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu
      YANIK BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)
222550     Bileğe kadar parmaklı eldiven
222551     Tek kol (el hariç)
222552     Tüm gövde (kollar hariç)
222553     Tüm gövde (kollu)
222554     Tüm gövde (kollu) Çocuk
222555     Şort ( dizaltı )
222556     Şort ( dizaltı ) Çocuk
222557     Belden destekli tek bacak
222558     Dizaltı çorap
222559     Dizaltı çorap (parmaklı)
222560     Açık yüz maskesi
222561     Kapalı yüz maskesi
      YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI
222590     1 cm 2 silikon tabaka
      YANIK BASI GİYSİLERİ (HAZIR)
222570     Bileğe kadar parmaklı eldiven
222571     Tek kol (el hariç)
222572     Tüm gövde (kollar hariç)
222573     Tüm gövde (kollu)
222574     Tüm gövde (kollu) Çocuk
222575     Şort ( dizaltı )
222576     Şort ( dizaltı ) Çocuk
222577     Belden destekli tek bacak
222578     Dizaltı çorap
222579     Dizaltı çorap (parmaklı)
222580     Açık yüz maskesi
222581     Kapalı yüz maskesi
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  35080 µs