Piyasalar

3 Eylül 2015, Perşembe tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Rehber Öğretmenlerin Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

12 Ocak 2011 00:50 tsi
Rehber Öğretmenlerin Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehber Öğretmenlerin Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar şu şekilde...

Rehber Öğretmenleri Teftişinde Dikkat Edilecek Hususlar

1. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi” kurulur (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 4; 17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı RG).

2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin geliştirilmesinde mevcut örgütlenme modeli eğitim sistemimize uygundur, ancak hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışman dağılımının 18.01.2003 tarih ve 23937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2004 tarih ve 1762 sayılı Norm Kadro Uygulamaları hakkındaki açıklamalarda belirtilen esaslar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dengeli olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. İlköğretim müfettişlerince genelge hükümlerinin uygulanması ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilip getirilmediği konularında gerekli denetimler yapılmalıdır (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2004/65 sayılı genelgesi).

3. Kurumlarda görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları diğer öğretmenlere göre özellik taşıdığından teftişleri "Rehber Öğretmen Teftiş Formu"ndaki davranışlar değerlendirilerek yapılır. Rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerin çalışmaları ise kurum teftişi ile birlikte değerlendirilir (İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Madde 21).

4. Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman): Eğitim-Öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personeldir.

5. “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine" göre ilköğretim okullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 75).

6. Eğitim-Öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere rehberlik saatlerine sınıf rehber öğretmeni girer (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 4).

7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı: Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 6).

8. İlköğretim kurumlarında haftalık ders saati çizelgesinde yer alan rehberlik ve sosyal etkinlikler saatinde uygulanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezlerince hazırlanan ve bütün okullara gönderilen “il rehberlik çerçeve programı” baz alınarak sınıf seviyelerine göre yıllık rehberlik plânları hazırlanır, rehber öğretmeni olmayan okullar bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezinden destek alırlar (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 sayılı genelgesi).

9. Rehber Öğretmenini (Psikolojik Danışmanın) Görevleri (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 50, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Ek 7):

9.1.  İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar.

9.2.  Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder.

9.3.  Okulunun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini plânlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder.

9.4.  Bireysel rehberlik hizmetlerini alanın ilke ve standartlarına uygun biçimde yürütür.

9.5.  Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.

9.6.  Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapar.

9.7.  Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular.

9.8.  Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar.

9.9.  Öğrencinin mezun olacağı dönemde, okuldaki tüm eğitim ve öğretim sürecindeki gelişimini, yönlendirilmesi açısından önemli özelliklerini ve bu konudaki önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir.

9.10.        Eğitim-öğretim kurumundaki seçmeli derslerin konulmasında çevre koşulları, okulun olanakları, öğretmen sayısı ve branşı da gözetilerek yeni seçmeli derslere ilişkin araştırma yapar, bu derslerin zümre öğretmenlerince gerçekleştirilecek program çalışmalarında alanı ile ilgili görüşlerini bildirir.

9.11.        Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliğiyle verir.

9.12.        Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

9.13.        Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceler, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirir.

9.14.        Gerekliğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

9.15.        Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar.

9.16.        Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.

9.17.        Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir.

9.18.        Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

9.19.        Rehberlik servisini etkinliklere hazırlayarak, düzen ve temizliğini sağlar (MEB İlköğretim Müfettişleri başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Ek 7).

9.20.        Rehberlik hizmetleri ile ilgili kaynak kitap, yayın, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı” ve ilgili diğer mevzuatı bulundurur (MEB İlköğretim Müfettişleri başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, Ek 7).

9.21.        Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında özel eğitimle ilgili aşağıdaki görevleri de yapar (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde 63; 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı RG):

9.21.1.  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

9.21.2.  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.

9.21.3.  Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.

9.21.4.  Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

10.          http://orgm.meb.gov.tr/Rehberlik/RAM2006/standart_formlar/index.htm adresinde yer alan rehberlik hizmetlerinde kullanılacak aşağıdaki “Okul Rehberlik Servis Form ve Dokümanları” düzenler, amacına uygun doldurur ve/veya doldurulmasını sağlar:

10.1.        Danışan Kayıt Formu, Danışma Değerlendirme Formu, Aile Görüşme Formu, Öğrenci Görüşme Formu, Psikolojik Destek İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu, Özel Eğitim İçin Gönderme Öncesi Bilgi Formu,  Veli Bilgi Formu, Veli Okul Değerlendirme Formu, Öğrenci Tanıma Fişi, Öğrenci İzleme Formu, Kaynaştırma Öğrencisi Bilgi Formu, Okul Vaka Analiz Formu.

11.          Öğretim kademelerinin özelliklerine göre rehber öğretmeni olup olmadığına bakılmaksızın her okulda rehberlik panosu oluşturulur, sınıf seviyelerine göre eğitsel ve meslekî rehberlikle ilgili duyuruların öğrencilere ulaşması sağlanır, rehberlik panoları okul rehber öğretmenleri veya sorumlu müdür yardımcılarınca belli aralıklarla düzenli olarak güncellenir (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 sayılı genelgesi).

12.          Öğrencilerin Katılımı: Eğitsel ve meslekî rehberlik çalışmalarında öğrenciler için; sorumluluk üstlenmek, gönüllülüğü artırmak, akran dayanışmasını desteklemek ve çalışmaların verimini artırmak amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi ve uygulanmasında gerekli koşullar hazırlanır, katkı ve katılımları sağlanır (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 15).

13.          Grup Rehberliği Etkinlikleri: Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 11).

14.          Çalışma Saatleri ve İzinler: Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık 30 iş saatidir. Günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Bu elemanlar izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 54).

15.          Verilemeyecek Görevler: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 55; İKY, Madde 71). Hazırlayan: İstanbul İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Earge Grubu.

16.          Rehber öğretmen; Yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile işbirliği yapar (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2008 tarih ve 2008/60 sayılı genelgesi).

17.          Rehber öğretmen; Görme, İşitme, Ortopedik, Dil ve Konuşma Güçlüğü, Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Otizmi olan öğrencilerin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için diğer öğretmenler ve aile ile iş birliği yapar, alınacak önlemleri belirlenir (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2008 tarih ve 2008/60 sayılı genelgesi).

18.          Rehber öğretmen; okul-veli işbirliği çerçevesinde yapılacak veli toplantılarına katılır. Bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi durumlarda servisle işbirliği yapmaları gerektiği, öğrencilerin gelişim dönemleri, gelişim özellikleri, bu dönemlerin getirdiği davranış özellikleri ve öğrenci başarısının artırılması konularında onları bilgilendirmelidir. (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2002/27 sayılı genelgesi).

19.          Rehber öğretmen “MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde” yer alan aşağıdaki komisyon ve kurul görevlerini de yerine getirir:

19.1.Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocuklar varsa, öğrenim belgesi bulunmayanlar hakkında okul müdürünün başkanlığında iki öğretmen ile birlikte gelişim seviyesi tespiti yapar (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 17).

19.2.Zorunlu öğrenim çağında olup çeşitli nedenlerle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar varsa, bunlar için yapılacak sınavlar için kurulan komisyonda görev alır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 21).

19.3.Özürlü devamsızlık yapan öğrencilerin yetiştirilmesi ile devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrenciler için veli, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği yapar (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 28, 30).

19.4.Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci dönemin ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul yönetimi ve öğrenci velilerince birlikte okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirleri kararlaştırır. Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına ilişkin kararın alınmasına katılır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 47).

19.5.Sınıf yükseltme komisyonunda görev alır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 49).

19.6.Öğretmenler kuruluna katılır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 4,94).

19.7.Şube öğretmenler kuruluna katılır, gerektiğinde toplantıya çağırır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 96).

19.8.Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna katılır (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 113).

20.          İlköğretim okullarında yöneltme süreci aşağıda belirtildiği şekilde işler (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 7; 2552 sayılı T.D):

20.1.        Ana sınıfından itibaren her öğrenciye ait bir öğrenci dosyası tutulur.

20.2.        6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesi için şubede ders okutan branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu doldurulur ve nisan ayının sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir.

20.3.        Şube rehber öğretmeni tarafından veli bilgilendirme toplantısına kadar sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenir.

20.4.        Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılır.

20.5.        Gözlem raporunda, veli ve öğrencinin de görüş bildirecekleri bir bölüm bulunur. Öğrenci ve/veya velinin eklemek istediği veya katılmadığı hususlar varsa raporda belirtilir. Bu raporlar, bir hafta içinde okula geri gönderilir.

20.6.        Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında saklanır.

20.7.        Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örneği diplomayla birlikte öğrenciye verilir. Diğer örneği öğrenci dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilir.

21.          Okullarda şiddetin önlenmesine yönelik olarak rehber öğretmenler aşağıdaki görevleri yerine getirirler (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/26 sayılı genelgesi):

21.1.        Eylem planları çerçevesinde rehberlik ve temel önleme programlarını okulda uygulayacak veya uygulanmasında öğretmenlere destek verir, yönetici, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitim seminerleri düzenleyerek, bu kapsamda yapılan çalışmaların gerek planlanmasına gerekse de uygulanmasına katılır.

21.2.        Çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinde okul/kurum rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak çalışır.

21.3.        Çalışma programları dahilinde ve gerektiğinde sınıf uygulamalarında öğretmenlerle iş birliği yaparak, gereken süpervizyon desteğini sağlar.

21.4.        Şiddet, saldırganlık ve zorbalığa maruz kalan ve/veya şiddet uygulayan öğrencilere psikososyal müdahale hizmeti vererek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini sağlar.

21.5.        Meslektaş desteği sağlamak amacıyla düzenlenecek olan toplantılara katılır.

21.6.        Katıldığı çalışmaların raporlaştırılmasında etkin rol alarak, üyesi olduğu ekibe gerekli desteği sağlar.

22.          Rehber öğretmenin (psikolojik danışman) yöneltmede yapacağı işler (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 13):

22.1.        Okulun, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını, yöneltme etkinliklerini de kapsayacak şekilde hazırlar.

22.2.        Sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni ile iş birliği yaparak eğitsel, meslekî, bireysel rehberlik ile bireyi tanıma uygulamaları ve sonuçlarını pasif ve aktif yöneltme sürecinde kullanılmak üzere bütünleştirir, değerlendirir.

22.3.        Yöneltme sürecinde; öğrencilere, okul yönetimine, öğretmenlere, velilere danışmanlık hizmeti verir.

22.4.        Veli bilgilendirme toplantısında hazır bulunur, görüşme talep eden velilere yöneltme çalışmaları hakkında bilgi verir.

22.5.        Şube rehber öğretmeni ile birlikte diploma almaya hak kazanan öğrenciler için eğitim programı önerisi hazırlar.

22.6.        Yöneltme öneri kurullarına katılır.

23.          Yöneltme Öneri Formu: Yöneltme öneri formunun “Öneri” bölümü, şube rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından doldurulur (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 18).

24.          Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 51) :

24.1.        Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

24.2.        Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

24.3.        Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

24.4.        Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

24.5.        Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

24.6.        Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

24.7.        Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda sosyal kulüplere yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

24.8.        Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  34590 µs