Piyasalar

7 Ekim 2015, Çarşamba tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

Şube Müdürlüğü İçin 10 Yıl Konusu

14 Nisan 2010 10:59 tsi
Şube Müdürlüğü İçin 10 Yıl Konusu Milli Eğitim Çalışanları uzun süredir şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı duyurusunu beklemektir. Yıllardır yapılmayan Şube Müdürlüğü sınavları nedeniyle münhal kadrolar artmış birçok yerde vekaleten bu görev yönetilmektedir.

Bakanlığın yakın zamanda bir yönetmelik değişikliği ve akabinde görevde yükselme sınavı yapma hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Sitemizde daha önce bu konuda haberler yapmıştık. Umarım yönetmelik eğitim çalışanlarının beklentisi karşılayacak adil, objektif bir yönetmelik olur. Bakanlığa şimdiden tavsiyemiz bu çalışmalar içerisinde hem yargı kararlarını hem de sendikaların taleplerini dikkate almasıdır.

Daha önce yaptığımız haberlere istinaden çok sayıda yorum gelmiş, özellikle sınava başvurmak için gerekli sürelerde tereddüde düşülmüştür. Özellikle bir 10 yıl meselesi konuşulmaktadır. Konu ile ilgili TEÇ-SEN bir basın açıklaması yayımlamıştır.B u açıklamada Bakanlıkla görüşüldüğünü, 10 yıl hizmet süresi şartı getirilmeyeceği ifade edilmiştir.

Sınava başvuru yapabilmek için mevcut yasal düzenlemelere göre kaç yıl çalışma şartı gerekmektedir.

Kurumların yayımlamış oldukları  görevde yükselme yönetmelikleri incelendiğinde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Bunun nedeni ise bu konuda çatı bir yönetmeliğin bulunmasıdır. Başbakanlık tarafından yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik bir üst yönetmelik olup bakanlıkların yayımlayacağı görevde yükselme yönetmeliklerinde yer alması gereken hususların ana hatlarını çizmektedir.

Bu yönetmeliğin sürelerle ilgili maddesinde şöyle denilmektedir.

Hizmet süresi

Madde 6- Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için

kurumların çıkaracakları  görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.

Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları

Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şartı aranır.Ancak, yeni kurulan kurum ve kuruluşlar ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.”

MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yukarıdaki hükme uygun olarak;
 

Görevde yükselme sınavı  suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (Değişik 12/12/2008 tarih ve 27078 sayılı R.G. Yayımlanan Yönetmelik İle)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda

aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis ve raportör kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak.” denilmektedir.

Görüldüğü  üzere özel şartlarda üç yıl öğretmen olmak ve şef olmak gerekmektedir. Üç yıl bu görevleri yapanlar özel şartları taşımış olur.

“ Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere görevde yükselme yoluyla atama

yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Bakanlık kadrolarında en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak, …”
 

Peki ya genel şartları taşıyor muyuz? Bunun için yönetmelik genel şartlarında belirttiği üzere DMK 68/B bendine bakmamız gerekecektir.

     “ Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.)

     B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

     Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

     a. 1 nci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,(2)

     b. 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar için en az 10 yıl,(2)

     c. 3 ve 4 ncü dereceli görevler için en az 8 yıl,       

     (Ek fıkra: 26/8/1993 - KHK - 501/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesinin 6/10/1993 tarihli ve E. 1993/32, K. 1993/32 sayılı kararı ile)

     (Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/7 Md.) 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.”

Görüldüğü üzere DMK 68/B bendinde açıkça 1.ve 2. dereceli görevler için 10 yıl çalışma şartı var.

Şube Müdürlükleri 1.ve.2. dereceli görevler olması nedeniyle bu görevlere atanacakların 10 çalışması gerekir.

Peki 10 yıllık sürelere neler dahildir.

1-DMK 68/B’de “ 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması” ibaresi yer almaktadır.

    “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları  şunlardır:

     a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

     b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

     c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları  ve bunların müesseseleri, bağlı  ortaklıkları ve iştirakleri,

     d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

      e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,”.

Bu kamu kurum ve kuruluşlarında fiili hizmet süreleri (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç) 10 yıllık süre hesabında değerlendirmeye alınır

2. DPB görüşlerinde “Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin adı geçen Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği değerlendirilmektedir.

3.DMK 68/B’de “muvazzaf askerlikte” geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye alınır denilmektedir. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83. madde kapsamındaki ( Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan muvazzaf askerlikte geçen süreleri ) süreler ile 84. madde kapsamındaki ( Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar muvazzaf askerlikte geçen süreler) geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınır.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B’li olarak geçen süreler kapsam dahilindedir.

Bu açıklamalar ışığında Şube Müdürlüğüne atanabilmek için 3 yıllık şef ve öğretmen olmanın yanında toplamda en az 10 yıl çalışmış olmak gerekir. Yani sadece 3 yıl öğretmenlik yapan birisi mevcut şartlarda şube müdürlüğü sınavına giremez. Aynı şekilde 3 yıllık şeflik görevi bulunanlardan toplamda 10  yıllık çalışma süresi bulunmayanlarda şube müdürlüğü sınavına giremez. MEB’in bir şey değiştirdiği yoktur. Zaten bu durum mevcut durumdur. Kaldı ki böyle değişikliği de yönetmelikle yapması da mümkün değildir. Bu kanuni bir düzenlemedir. 657 sayılı DMK’nun 68/B bendi değiştirilmesi gerekir.

Yunus ÖZKAN

ayyunus60@hotmail.comYorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  Aramak İçin Yaz ve Tıkla

  En Çok Okunan Haberler

  .................. AÖL


  Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
  16370 µs