Piyasalar

9 Ekim 2015, Cuma tsi
°C
REKLAM

En Sıcak Konular

2010 Kara Harp Okulu Başvuru Kılavuzu ve KHO Başvuru İşlemleri

15 Nisan 2010 23:02 tsi
2010 Kara Harp Okulu Başvuru Kılavuzu ve KHO Başvuru İşlemleri 2010 yılı için Kara Harp Okulu'na sivil kaynaktan ERKEK/BAYAN öğrenci alımları ön kayıt başvuruları 05 Nisan - 28 Mayıs 2010 tarihleri arasında internet sayfamız üzerinden alınacaktır.

2010 yılı için Kara Harp Okulu'na sivil kaynaktan ERKEK/BAYAN öğrenci alımları ön kayıt başvuruları 05 Nisan - 28 Mayıs 2010 tarihleri arasında internet sayfamız üzerinden alınacaktır. Başvuru İşlemleri ve Başvuru Kılavuzu İçin Aşağıdaki Linklere tıklayınız.

 

Ön kayıt yaptırmak için tıklayınız...

Öğrenci alımları hakkında bilgi almak için ilgili satıra tıklayınız...

 

KARA HARP OKULU BAŞVURU KILAVUZU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Harp Okulu (ANKARA)’na sınavla ERKEK ve BAYAN öğrenci alınacaktır. Başvurularinternetten çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ayrıca başvuru kılavuzu ve formu yayım, basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
2. Adaylar, başvurularını 05 Nisan 2010 tarihinden 28 Mayıs 2010 saat 17.00’a kadar Kara Harp Okulu Komutanlığı
http://www.kho.edu.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak elektronik ortamda yapacaklardır.
ÖNEMLİ NOT: Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunu
doldurmayınız. Yapılacak kodlama hatası ve diğer yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 
 
İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI İLE İLGİLİ ESASLAR

 

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

 
a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Genel Koşullar;

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri
benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
(b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref
ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
(c) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
hâlen çalışmamakta olması,
(ç) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tâbiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
(d) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya
da sakıncalı hâllerinin bulunmaması,
(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(4) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle
nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(5) Bir askerî okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak; sivil okullardan ise çıkarılmış
olmamak,
(6) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyükler için kefil göstermek),
(7) Kara Harp Okulu Komutanlığında yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonucundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
(8) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek
Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

b. Sağlık ile İlgili Genel Koşullar;
(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK Askerî Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
(2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),
(3) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
(4) Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
(5) Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepelik, pelteklik, tutukluk vb.
olmamak),
(6) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
(7) Derecesine bakılmaksızın (renk körlüğü, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak,
(8) Sevk edileceği askerî hastaneden "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık
raporu almak.
ÖNEMLİ NOT: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları Kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.
c. Öğrenim ile İlgili Koşullar;
(1) Devam mecburiyeti olan, herhangi bir meslek ve mesleğe yönelik olmayan aşağıda
belirtilen okul türlerinden birinin FEN BİLİMLERİ veya TÜRKÇE-MATEMATİK alanından mezun olmak ,
( a) 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),
(b) 11058 Fen Lisesi,
(c) 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler),
(ç) 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),
(d) 11066 Özel Fen Lisesi,
(e) 11025 Özel Lise,
(f) 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
(g) 30028 Lise Programı,
(ğ) 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
(h) 50027 Anadolu Öğretmen Liseleri,
(ı) 50019 Öğretmen Liseleri.
(2) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, Haziran 2010 yılında mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2009 yılında mezun olmak (Lise öğrenimi süresince; ara sınıflarda, sınıf tekrarı yapanlar ile Not Ortalaması, Öğretmenler Kurulu Kararı, Not Yükseltme Sınavı vb. ile bir üst sınıfa geçme hakkı kazananlar başvuruda bulunamaz),
(3) Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak,
(4) 2010 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS)
katılmış ve (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı almış olmak,
(5) Yurt dışındaki okul mezunları için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve
dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir),
(6) Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave
kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi ve Malul Gazi çocuklarının başvuruları kabul edilecektir.
ç. Yaş, Boy ve Kilo ile İlgili Özel Koşullar;
(1) En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir Yaş hesaplaması; 2010 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1990 yılında doğanlar için 2010-1990=20 yaş).
(2) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
(3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak başvuruda bulunan adaylardan
yaşlarına göre istenen boy ve ağırlıkları gösteren standartlar TABLO-1’dedir.

 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE ADAYLARA DUYURULMASI:

a. Başvuru kılavuzu Kara Kuvvetleri Komutanlığının http://www.kkk.tsk.tr ve KHO
Komutanlığının
http://www.kho.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. Bu internet adresleri dışında ayrıca başvuru kılavuzu ve formu yayım, basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
b. Adaylar, başvurularını 05 Nisan 2010 tarihinden 28 Mayıs 2010 saat 17.00’a kadar Kara Harp Okulu Komutanlığı
http://www.kho.edu.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak elektronik ortamda yapacaklardır.
c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul
edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
ç. TSK’ne mensup Şehit ve Gazi çocukları örneği TABLO-2’de bulunan TSK Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi Çocukları için düzenlenecek belgeyi, Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocuğu olduğunu beyan eden diğer adaylar ise babasının veya annesinin mensup olduğu Bakanlık ve Sosyal Güvenlik kuruluşundan alacağı belgeleri, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Seçme sınavlarına girerken belge getirmeyen Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları belirlenen kontenjandan faydalanamayacaklardır.
d. Ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar, YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan
türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenecektir (Seçim aşamaları çağrı puanı erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirlenecektir). Baraj puanını (seçim aşamaları çağrı puanı) aşan adayların isim listeleri ve her bir adayın hangi tarihte ikinci seçim aşaması sınavlarına katılacağı Kara Kuvvetleri Komutanlığının
http://www.kkk.tsk.tr ve Kara Harp Okulu Komutanlığının http://www.kho.edu.tr internet adreslerinde 07-12 Haziran 2010 tarihleri
arasında tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.


3. YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVINDAN (YGS) YETERLİ PUANI ALAN ADAYLARIN
İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEKLERİ BELGELER
:

a. İkinci seçim aşaması sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar sınavlara gelirken aşağıda belirtilen form ve belgeleri hazırlayarak beraberlerinde getireceklerdir.
(1) TSK Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi Çocukları için Belge (TABLO-2),
(2) Kara Harp Okulu Sınav Giriş Belgesi (TABLO-3),
(3) Kara Harp Okulu Öğrenci Adayları için Öğrenim Durum Belgesi (TABLO-4),
(4) Askerî Öğrenci Adayı Aile Kimlik Bilgileri Formu (TABLO-5),
(5) 2010 Yılı YGS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi veya internetten alınan YGS
sonucunun çıktısı,
(6) Nüfus cüzdanı aslı ve 2 (iki) suret fotokopisi,
(7) Son üç ay içinde çekilmiş 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (TABLO-3, TABLO-4 ve
TABLO-5’teki çizelgeye yapıştırılan fotoğrafın aynısı olacak ve arkalarına adı ve soyadı yazılarak küçük bir zarf içine konulacaktır. Fotoğraflar renkli fotokopi veya polaroid olmayacaktır.),
(9) Birinci sırada adayın kendisi olacak şekilde Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı bir adet “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” ve iki adet onaylı fotokopisi (Bu belge Nüfus
Müdürlüğünce onaylı faks olabilir, ancak onay tarihi üç aydan fazla olan belgeler kabul
edilmeyecektir),
(10) Adayın kendisi, anne, baba, reşit olan kardeşleri ve velisine ait Cumhuriyet
Savcılıklarından son üç ay içinde alınan Adli Sicil Belgesi ve bunlardan haklarında adli sicil kaydı bulunanlar için mahkeme kararları,
(11) Üzerine alıcı adresi (adayın kendisine ait yazışma adresi) yazılı ve içine Taahhütlü
Mektup Pulu konulmuş 17x25 cm ebadında 1 (bir) adet zarf,
(12) Yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi,
(13) Bedeni Yeterlilik Testi için eşofman/şort, mayo (yüzme testi için) ve spor ayakkabısı.
b. Yukarıda istenen belgelerden;
(1) TSK Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi Çocukları için Belge (TABLO-2),
(2) Kara Harp Okulu Sınav Giriş Belgesi (TABLO-3),
(3) Kara Harp Okulu Öğrenci Adayları için Öğrenim Durum Belgesi (TABLO-4),
(4) Askerî Öğrenci Adayı Aile Kimlik Bilgileri Formu (TABLO-5),
(5) 2010 Yılı YGS sonuç belgesinin fotokopisi veya internetten alınan YGS sonucunun
çıktısı,
(6) Nüfus Cüzdanı Fotokopileri,
(7) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
(8) Adli Sicil Kaydı.
c. Plastik telli bir dosyaya delinmek suretiyle belirtilen sırada takılarak, sınav günü kontrol edilmek üzere adayların elinde hazır olacaktır. Vesikalık fotoğraflar ve diğer malzemeler ise istenildiğinde kullanılmak üzere adayların yanında hazır bulunacaktır.
ç. Cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.
d. Adayların, ikinci seçim aşama sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri
mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge
e ksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

 
4. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAVLARI (ÖN SAĞLIK, BEDENİ YETERLİLİK TESTİ VE MÜLAKAT) :

YGS’den, K.K.K.lığınca belirlenecek olan baraj puanını alan ve ikinci seçim aşaması
sınavlarına çağrılan adaylara 29 Haziran-11 Temmuz 2010 tarihleri arasında sırasıyla; Psikolojik Test, Anket, Ön Sağlık, Bedeni Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavları uygulanacaktır.
a. Psikolojik Test;
Adayların kişilik ve ruhsal özelliklerini ortaya çıkarıcı nitelikte bir testtir.
b. Anket;
Mülakat öncesi aday öğrenciyi daha iyi tanıyabilme amaçlı test tipi bir ankettir.
c. Ön Sağlık Muayenesi;
Adayların fiziksel görünümleri incelenerek boy ve kiloları ölçülür, sağlıkla ilgili koşulları
taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adayların diğer seçim aşamalarına katılmasına izin verilmez.
ç. Bedeni Yeterlilik Testi;
Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanır. Öğrenci adaylarının testlerden aldıkları dereceler nota dönüştürülür. Kara Harp Okulu öğrenci adayları için uygulanacak test türleri ve standartlar TABLO-6’dadır. Bedeni yetenek sınavında başarısız olan adaylar mülakat sınavına katılamazlar.
d. Mülakat;
(1) Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü
düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilir.
(2) KHO sınavlarına katılmak veya seçim aşamalarının herhangi birinden elenmek/ayrılmak diğer üniversitelere kayıt olmaya engel bir durum oluşturmamaktadır.

5. DEĞERLENDİRME, ASİL VE YEDEK ADAYLARIN TESPİT EDİLMESİ :

a. Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek ikinci seçim aşaması (Ön Sağlık,
Bedeni Yeterlilik Testi ve Mülakat) sınavlarında başarılı olan adayların, Bedeni Yeterlilik
Sınavından alacakları puanının %15’i ile mülakat sınavından alacakları puanın % 15'i, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacakları puanlardan en yükseğinin % 70'ine ilave edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’ya girmeye hak kazanacaklardır. ÖSYM-2010 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.
b. Şehit, Muharip Gazi ve Malul Gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanının %5’i kadar olan adayın okula kayıt edilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ASKER HASTAHANELERİ SAĞLIK RAPORU
İŞLEMLERİ
:

a. Asil ve yedek aday isim listeleri http://www.kkk.tsk.tr ve http://www.kho.edu.tr internet adresinde 19-25 Temmuz 2010 tarihleri arasında tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
(ÖSYM Bşk.lığınca LYS sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belirlenmediğinden yukarıda
belirtilen tarihlerde ÖSYM takvimine uygun olarak düzeltme yapılabilecektir). Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
b. İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar 30 Haziran-25 Temmuz 2010
tarihleri arasında sağlık muayeneleri için KHO K.lığınca, Asker Hastanelerine sevk edileceklerdir.

7. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:

a. Asil ve yedek adayların kesin kayıtları için gerekli olan belgelerin tamamlatılması ve kesin kayıtlarının yapılması ile ilgili faaliyetler Kara Harp Okulu Komutanlığınca yürütülecektir. Sağlık muayenelerini kazanarak kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kesin kayıtları 28 Temmuz-08 Ağustos 2010 tarihleri arasında, yedek adayların kesin kayıtları ise 09-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında KHO K.lığında yapılacaktır (ÖSYM Bşk.lığınca LYS

sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belirlenmediğinden yukarıda belirtilen tarihlerde ÖSYM takvimine uygun olarak düzeltme yapılabilecektir.).
b. Kazanamayan adayların evrakları, sınav sonuçlarının ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içerisinde tebligat adreslerine iade edilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KHO ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

 
2010 yılı KHO’na sivil kaynaktan ERKEK ve BAYAN öğrenci alımında adayların ön kayıt
başvuruları
www.kho.edu.tr internet adresinde yayımlanacak olan online (çevrimiçi) başvuru formu ile yapılacaktır.
2. Ön kayıt başvuru formunu 05 Nisan-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında doldurabilir ve şifrenizi kullanarak beyan ettiğiniz bilgilerinizi son başvuru tarihi saat 17.00’ye kadar güncelleyebilirsiniz.
3. Başvuru sırasında dikkat edilecek konular;
a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak
doldurulmalıdır.
c. Adayların yazışma adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.
ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
4. Ön kayıt işlemini yapmak için;
a. “YENİ KAYIT YAPTIRACAĞIM” kutucuğunu işaretleyiniz. T.C. Kimlik Numaranızı belirtilen yere doğru olarak giriniz. Ekranın sağ tarafında beliren güvenlik kodunun aynısını klavyenizi kullanarak kod kutucuğuna yazınız ve ÖN KAYIT’a tıklayınız.
b. T.C. Kimlik Numaranızı doğru olarak girdiğiniz hâlde, başvuru kılavuzunda açıklanan
başvuru koşullarının bir veya birkaçını taşımıyorsanız, ekranda bir uyarı yazısı ile karşılaşacak ve kaydınızı yapamayacaksınız. (2010 yılı YGS başvuruları esnasında ÖSYM Başkanlığına beyan ettiğiniz ve Okul Müdürlüklerince onaylanmış olan bilgileriniz dikkate alınacaktır.)
c. Uyarı yazısını dikkatlice okuyunuz. Başvuru koşullarının tamamını taşıyor olmanıza rağmen giriş yapamıyorsanız, bunun nedeni 2010 ÖSYS Başvurusu esnasında “Askerî Okullara Girme İsteği” kutucuğunu işaretlememiş olmanızdan kaynaklanmaktadır. Bu durumdaki adayların KHO’ya başvuru yapabilmeleri için yapmaları gereken işlemler 7’nci maddede açıklanmıştır.
ç. Herhangi bir uyarı yazısı ile karşılaşmadan formun ikinci bölümüne geçiş yaptıysanız
sizden istenen diğer bilgileri ilgili kutucuklara giriniz.
d. Başvuru koşullarının tamamını taşıyıp taşımadığınızı tespit etmek maksadıyla, formun
3’üncü bölümünde size yöneltilen üç soruya doğru olarak cevap veriniz. Sorulara vermiş olduğunuz cevaplardan başvuru koşullarını taşımadığınız anlaşıldığında bu durumunuzu açıklayıcı uyarı yazıları ekrana çıkacaktır. Uyarı yazılarını dikkatlice okuyunuz. Başvuru koşullarını taşımıyorsanız ileride maddi ve manevi zararlara uğramamak için sorulara yanlış cevaplar vermeyiniz. İkinci seçim aşaması sınavlarına gelirken sizden istenecek resmi belgelerden, beyanlarınızın yanlış olduğunun
anlaşılması durumunda KHO’nu kazanmış olsanız dahi okulla ilişiğiniz kesilecektir.
e. Formun devamında bulunan Yazışma Adresinizi, Telefon Numaralarınızı ve e-posta
adresinizi gerektiğinde size ulaşabilmemiz ve hak kaybına uğramamanız için doğru olarak giriniz.
f. Formun tamamını eksiksiz ve doğru olarak doldurup doldurmadığınızı kontrol ediniz.
Bilgilerinizin doğru olduğuna emin olduktan sonra bilgilerinizde meydana gelebilecek değişiklikleri güncellemek için size gerekli olacak olan, kendi belirleyeceğiniz bir şifreyi ilgili kutucuğa yazınız ve KAYDET’e tıklayınız.
g. Form üzerinde ilgili tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurmuş iseniz, ekrana kaydınızın
yapıldığına dair bir uyarı yazısı çıkacaktır.
5. Aday Bilgilerini Görmek ve Güncellemek İçin;
a. Ön Kayıt Başvuru Formunu doldurduktan sonra son başvuru tarihine kadar tüm bilgilerinizi toplu hâlde görebilir ve bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri güncelleyebilirsiniz. Bunun için “KAYIT YAPTIRDIM. BİLGİLERİMİ GÜNCELLEMEK İSTİYORUM” kutucuğunu işaretleyiniz. Ön Kayıt Başvuru Formunun ikinci bölümüne T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Ekranın sağ tarafında beliren güvenlik kodunun aynısını klavyenizi kullanarak kod kutucuğuna yazınız ve GÜNCELLE’ye tıklayınız.
b. Form üzerinde beyan ettiğiniz bilgilerde değişiklik yapılmasını istediğiniz kısmı
güncelleyerek KAYDET’e tıklayınız.
6. Şifrenin Unutulması Durumunda Yeni Şifre Almak İçin;
Bilgilerinizi güncellemek için yazmış olduğunuz şifreyi unutmanız durumunda yeni bir şifre almanız gerekecektir. Bunun için “ŞİFREMİ UNUTTUM. YENİ ŞİFRE ALMAK İSTİYORUM.” kutucuğunu işaretleyiniz. Ön Kayıt Başvuru Formunun üçüncü bölümüne T.C. Kimlik Numaranızı ve geçerli e-posta adresinizi yazınız. Ekranın sağ tarafında beliren güvenlik kodunun aynısını klavyenizi kullanarak kod kutucuğuna yazınız ve GÖNDER’e tıklayınız. Yeni şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.
7. 2010 yılı KHO’ya Başvuru Koşullarının tamamını taşıyan ancak 2010 ÖSYS Başvurusu esnasında “Askerî Okullara Girme İsteği” kutucuğunu işaretlememiş olan adayların yapması gere ken işlemler:
(1) KHO’ya başvuru yapmak istediğinizi belirten bir dilekçe yazıp imzalayınız.
(2) Nüfus cüzdanınızın fotokopisini ve “2010-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri” adlı belgenin ÖSYM Başvuru Merkezlerince onaylı bir suretini dilekçenize ekleyiniz.
(3) Hazırlamış olduğunuz dilekçeyi ve eklerini, en geç 25 Mayıs 2010 tarihine kadar Kara Harp Okulu Personel Şube Müdürlüğü (Bakanlıklar/ANKARA) adresine şahsen teslim ediniz.
(4) Teslim edilen belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuru koşullarını taşıyan adayların bilgileri yetkili personel tarafından veri tabanına aktarılacaktır. Ancak bu aktarma işlemi kayıt olduğunuz anlamına gelmemektedir. Daha sonra sizin,
www.kho.edu.tr internet sayfasına girip, online (çevrimiçi) başvuru formunu mutlaka doldurmanız gerekmektedir.

2010 YILI KARA HARP OKULUNA ÖĞRENCİ TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

Başvuruların İnternet Ortamında Yapılması 05 Nisan-28 Mayıs 2010 (Saat 17.00’ye kadar)
İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Katılacak Aday
Adayı İsim Listesinin İnternette Yayımlanması 07-12 Haziran 2010
İkinci Seçim Aşama Sınavları (Ön Sağlık, Bedeni Yeterlilik Sınavı ve Mülakat) 29 Haziran-11 Temmuz 2010
Sağlık Muayene İşlemleri 30 Haziran-25 Temmuz 2010
Asil Yedek Adayların İlan Edilmesi 19-25 Temmuz 2010
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi 28 Temmuz-08 Ağustos 2010
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi 09-20 Ağustos 2010
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma adresi : Kara Harp Okulu Bakanlıklar-ANKARA
İrtibat Telefonu : (0312) 417 51 90 / (Dâhilî–2111 ve 2113)
İnternet Adresi :
www.kho.edu.tr ve www.tsk.tr
 

 
Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
    Aramak İçin Yaz ve Tıkla

    En Çok Okunan Haberler

    .................. AÖL


    Haber Sistemi Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır. İçeriğin doğruluğu için her türlü özen gösterilmekle birlikte; olası hatalardan site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz. İletişim: egitimekrani@gmail.com Yandex.Metrica
    19470 µs